Přeskočit na obsah

Ústecká komunitní nadace — Nestůj s rukama za zády!

Cílem je přispět na projekty zaměřující se na zlepšení podmínek života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2024.

Příjemci podpory:

 • Nevládní neziskové organizace: občanská sdružení/spolky , obecně prospěšné společnosti, ústavy , nadační fondy a nadace, a to za předpokladu, že nejméně 80% žádaného příspěvku rozdělí dalším subjektům, a církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby;
 • příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji;
 • veřejné vysoké školy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projekty mohou být zaměřené například na: 
  • oživení místního kulturně-společenského dění zapojením místních, utužení sousedských vztahů (např. sousedských akcí, nekomerčních kulturních aktivit, komentovaných prohlídek, obnovy místních tradic atp.)
  • zkrášlování a úpravy veřejného prostoru (vznik, vylepšení či obnova míst pro společná setkávání jako odpočívadla, vyhlídky, altány, piknik zóny v parcích, hřištích, návsích, veřejných zahradách atp.)
  • zlepšení, ochranu a péči o místní životní prostředí (např. komunitní výsadba stromů, veřejné úklidy zanedbaných ploch atp.)
  • společnou péči o obnovu historického a přírodního dědictví (např. o drobné místní památky jako kapličky, polní kříže a jiné místní pamětihodnosti, ale i vznik a obnova cest, naučných stezek a jejich značení atp.)
  • další rozmanité aktivity, jejichž prostřednictvím se posílí zájem místních o veřejnou správu a udržitelný rozvoj svých komunit či se zvýší jejich angažovanost ve veřejném prostoru (např. veřejné debaty, kulaté stoly, diskusní fóra a besedy s odborníky o aktuální místní problematice, o společném plánování budoucího rozvoje atp., projekty podporující kreativitu, dávající příležitosti v roli lídrů i mladé generaci umožňující jim pocítit, že i oni mohou věci ve svém okolí měnit atp.)
  • ale i na osvětovou tematiku a aktivity přispívající k snižování sociálního napětí v místních komunitách atp.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše jednoho nadačního příspěvku činí 30 000 Kč, a to na období maximálně dvanácti měsíců;
 • z nadačního příspěvku nelze hradit náklady vynaložené a/nebo uhrazené před a po termínu realizace projektu uvedeného ve formuláři žádosti o nadační příspěvek;
 • nadace podporuje všechny typy nákladů, které souvisejí s realizací projektu a jsou náležitě zdůvodněny ve finální žádosti o nadační příspěvek — např. materiál, služby, odměny apod.;
 • nevládní neziskové organizace a neformální občanské iniciativy mohou získat nadační příspěvek až do výše 80 % celkových nákladů projektu;
 • příspěvkové organizace zřizované obcemi, kraji, veřejné vysoké školy mohou žádat maximálně o 50 % z celkových nákladů projektu;
 • projekt může být spolufinancován finančním vkladem, formou věcného daru nebo vkladem dobrovolnické práce.

Specifika a omezení:

 • Podporovány budou projekty, jejichž cílem je zlepšit podmínky života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru