Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Ústecký kraj – Dotačního program na zmírnění následků koronaviru pro OSVČ

tube-bender-2819137__340
Share Button

Účelem finanční podpory prostřednictvím DP je posílit ekonomická opatření vlády ČR ke zmírnění dopadu pandemie koronaviru na OSVČ ve snaze zachovat jejich podnikatelské aktivity a zabránit snížení hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti začne kraj přijímat od 11. května 2020 prostřednictvím elektronického systému.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být OSVČ, která splňuje následující podmínky:
  • a) má sídlo v Ústeckém kraji,
  • b) je OSVČ, která splnila podmínky čerpání kompenzačního bonusu pro OSVČ dle podmínek Zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovým opatřením v souvislosti s výskytem koronaviru SARS – CoV 2 a kompenzační bonus ji byl poskytnut,
  • c) je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora je poskytována na provozní náklady žadatele, bezprostředně související se zajištěním podmínek pro výkon podnikatelské činnosti, které žadatel prokazatelně hradí, a to i v době, kdy nemůže z důvodu mimořádných opatření vlády ČR v souvislosti s koronavirovou pandemií provádět aktivity k naplnění podnikatelské činnosti.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace na jeden projekt činí 25 000 Kč.
 • 2) Poskytnutá dotace tvoří 100 % celkových uznatelných nákladů projektu.
 • 3) Uznatelný náklad projektu je skutečně vzniklý a nezbytný pro realizaci projektu a splňuje následující charakteristiky:
  • a) byl vynaložen v souladu s obecně závaznými právními normami a vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
  • b) je uveden v rozpočtu projektu;
  • c) vznikl příjemci dotace v přímé souvislosti s prováděním projektu a v rámci termínu jeho realizace uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace;
  • d) byl skutečně uhrazen nejpozději do ukončení realizace projektu stanoveného ve smlouvě o poskytnutí dotace;
  • e) je zachycený v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce dotace, na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními účetními doklady.

Specifika a omezení:

 • Termín zahájení realizace projektu je 12. 3. 2020, kdy je zahájena fyzická a finanční realizace aktivit, které jsou předmětem projektu.
 • Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2020. Tento termín bude uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace a je stanoven jako závazný časový ukazatel.
 • Žadateli lze poskytnout dotaci v rámci tohoto DP pouze na jeden projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>