Přeskočit na obsah

Ústecký kraj — Naplňování koncepce podpory mládeže na období 2014–2020

Cílem výzvy je přispět ke zvyšování kvality života mladých lidí, zejména prostřednictvím rozvoje jejich osobnosti tak, aby dokázali své potřeby přizpůsobovat neustále se měnícímu demokratickému prostředí a využívat svůj tvůrčí a inovativní potenciál v praxi i v aktivní účasti ve společnosti. Výzva je určena pouze pro kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotace lze podávat do 31. 3. 2017.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být právnická osoba vzniklá minimálně jeden rok před datem uzávěrky přijímání žádostí.
  • Vhodnými žadateli v rámci výzvy mohou být pouze nestátní neziskové organizace, které mají ve svých stanovách zakotvenou práci s dětmi a mládeží — spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje, a budou děti a mládež podporovat k jejich aktivní účasti na společenském dění.
  • Podpora aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjejících manuální zručnost a využívání nových technologií.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše podpory je 30 000 Kč a maximální výše podpory je 100 000 Kč.
  • Maximální výše dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů žádosti.

Specifika a omezení:

  • Dotaci nelze použít na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku; nákupy pozemků nebo budov; nájemné s následnou koupí; mzdy; úhradu výdajů za pohoštění; dary a ceny (neplatí na drobné odměny pro děti v rámci pořádaných akcí); financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost nestátních neziskových organizací; výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci, platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru