Přeskočit na obsah

Ústecký kraj — Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje

Dotace na podporu činností zaměřených na udržení, rozvoj a prezentaci svébytnosti, kultury a tradic příslušníků národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 10. 2023 do 20. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, které sdružují příslušníky národnostních menšin nebo prokazatelně vykonávají činnost v jejich prospěch, a to: 
  • spolky nebo pobočné spolky, ústavy a jiné právnické osoby a osoby, které naplňují znaky veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
  • církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora činností zaměřených na udržení, rozvoj a prezentaci svébytnosti, jazyka, kultury a tradic příslušníků národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje: 
  • udržování, rozvoj a prezentace kultury a tradic národnostních menšin,
  • vzdělávací a osvětové aktivity týkající se národnostních menšin,
  • celoroční činnost organizací sdružujících příslušníky národnostních menšin za účelem zachování a rozvoje jejich svébytnosti, jazyka a kultury.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje na dotační program činí 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 100 000 Kč. U projektů týkajících se prezentace dané národnostní menšiny na festivalu Barevný region je maximální výše dotace 25 000 Kč na jeden projekt.
 • Dotace je poskytována ve výši maximálně 70 % z celkových uznatelných nákladů. V případech, kdy bude žádána dotace na úhradu občerstvení, tak z dotace lze hradit max. 30 % nákladů na tuto položku.
 • Barevný region, kde je dotace poskytována do výše 100 % z celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Poskytnutou dotaci lze použít na úhradu nákladů, které vznikly žadateli v období realizace od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla dotace poskytnuta a byly žadatelem uhrazeny v období od 1. 1. do 31. 12. roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru