Přeskočit na obsah

Ústecký kraj — Podpora komunitního života na venkově

Program podporuje zejména spolkovou činnost a drobný komunitní život v obcích na území místních akčních skupin Ústeckého kraje formou jednorázové neinvestiční dotace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 08. 2021 do 31. 08. 2021.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem dotace z Programu může být pouze místní akční skupina, která má sídlo nebo kancelář na území Ústeckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora rozvoje komunitního života a Podpora volnočasových aktivit obcí a spolků.
 • Dále je Programem naplňována Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027, Cíl 6 Zvýšit životaschopnost venkova.
 • Podpora projektů zaměřených na drobný komunitní život, spolkovou činnost v území (např.: společenské, sportovní, kulturní akce, předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu). V rámci realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru nebo nákup drobných předmětů a drobného vybavení nezbytných pro realizaci aktivity.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný roční rozpočet Programu pro rok 2021 v rámci rozpočtu Ústeckého kraje činí částku 2 000 000 Kč.
 • Programu lze poskytnout jednotlivé MAS dotaci ve výši maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.
 • Pevná finanční částka, pro rok 2021 činí na jednoho žadatele 125 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Oprávněné subjekty – žadatelé do individuální výzvy MAS: 
  • Musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci MAS.
  • o.p.s. podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů.
  • Spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
  • Ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
  • Obec (velikost obce dle maximálního počtu obyvatel bude definována v individuální výzvě).
  • Příspěvková organizace zřizovaná obcí anebo Ústeckým krajem.
  • Školy a školská zařízení registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení.
  • Církev nebo církevní organizace registrovaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru