Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj – Veřejná výzva – Operační program Spravedlivá transformace

factory-613319__340
Share Button

Cílem OP ST je podpořit území Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje, která se z důvodu procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku potýkají se závažnými socio-ekonomickými problémy. Podpora se bude zaměřovat zejména na vytváření nových pracovních míst, pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví, obnovu území po těžbě uhlí či návazném průmyslu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 4. 2021.

Příjemci podpory:

 • Uchazeči: všechny subjekty v regionech, které mají připraveny investiční projekty za více než 200 milionů korun a neinvestiční projekty v objemu více než 50 milionů korun.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporované oblasti z OP ST:
 • a. produktivní investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou k hospodářské diverzifikaci, modernizaci a přeměně;
 • b. investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a poradenských služeb, které vedou k vytváření pracovních míst;
 • c. investice do činností v oblasti výzkumu a inovací, prováděných mimo jiné vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi, a podpora přenosu pokročilých technologií;
 • d. investice do zavádění technologií, jakož i do systémů a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii, včetně technologií skladování energie, a do snižování emisí skleníkových plynů;
 • e. investice do energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 o energii z obnovitelných zdrojů, včetně kritérií udržitelnosti v ní stanovených, a do energetické účinnosti, mimo jiné za účelem snížení energetické chudoby;
 • f. investice do inteligentní a udržitelné místní mobility, včetně dekarbonizace odvětví místní dopravy a jeho infrastruktury;
 • g. investice do rekonstrukce a modernizace sítí dálkového vytápění s cílem zlepšit energetickou účinnost systémů dálkového vytápění a investice do výroby tepla, pokud jsou založeny výhradně na obnovitelných zdrojích energie; h. investice do digitalizace, digitálních inovací a digitálního propojení;
 • i. investice do projektů v oblastech regenerace a dekontaminace brownfieldů, rekultivace půdy a v případě potřeby také do zelené infrastruktury a nového využití území, s přihlédnutím k zásadě „znečišťovatel platí“;
 • j. investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací;
 • k. zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a uchazečů o zaměstnání;
 • l. pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání;
 • m. aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání;
 • n. ostatní jiné činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začleňování a v řádně odůvodněných případech včetně investice do infrastruktury pro účely školicích středisek a zařízení péče o děti a seniory.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových investičních/neinvestičních výdajů:
  • 50 mil. Kč u neinvestičních projektů,
  • 200 mil. Kč u investičních projektů.
 • Maximální výše výdajů na projekt není stanovena.
 • Míra podpory z OPST: Závisí na typu příjemce finanční podpory, maximálně 85 % způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Území realizace/dopadu: území Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje.
 • Každý projektový záměr musí být podán nositelem samostatně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>