Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Vláda ČR – Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením

shutterstock_60280690.jpg
Share Button

Dotace v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením se poskytuje na projekty, jejichž účelem je zvýšit zapojení osob se zdravotním postižením do života společnosti, podporovat sebeobhájcovství a lidská práva osob se zdravotním postižením, přispívat k osvětě o problematice zdravotního postižení ve společnosti a využívat zkušenosti a dobrou praxi ze zahraničí.

Příjem žádostí:

 •  Žádost je možné zasílat nejpozději do 20. září 2021.

Příjemci podpory:

 • Spolky s celostátní působností, jejichž členskou základnu tvoří nejméně 50 % osob se zdravotním postižením nebo jejich zákonných zástupců.
 • Žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku.
 • Spolky musejí být založené alespoň jeden rok před podáním žádosti.
 • Dotaci lze poskytnout pouze spolku, který má alespoň jeden rok zkušeností se stejným nebo obdobným typem aktivit, na které žádá dotaci.

Typy podporovaných projektů:

 • Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
  • V rámci této aktivity je možné poskytnout dotaci na náklady, které příjemci vznikají na základě jeho členství v mezinárodních organizacích působících v oblasti podpory osob se zdravotním postižením. Dotaci je dále možné poskytnout na náklady na zahraniční cesty, pokud souvisí se základním zaměřením činnosti příjemce či s jeho členstvím v mezinárodních organizacích.
 • Účast na realizaci veřejných politik, které se týkají osob se zdravotním postižením, a sledování jejich naplňování.
  • Tato aktivita sleduje vytváření rovných podmínek pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím účasti jejich spolků na tvorbě a realizaci plánů a politik vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to na celostátní, krajské a regionální úrovni. Dílčí aktivity se mohou týkat účasti na tvorbě a rozvoji komunitních plánů, plánů sociálních služeb, provádění výzkumů a reprezentativních šetření pro potřeby spolku, monitorování právních předpisů týkajících se osob se zdravotním postižením, obhajoby jejich práv a zájmů, monitorování případů diskriminace apod..
 • Vzdělávací a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
  • Z dotace je možné podpořit vzdělávání zaměřené na zlepšení pracovních a sociálních dovedností v rámci komunity osob se zdravotním postižením. Dále je možné dotaci poskytnout na pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací. V případě pořádání odborných konferencí a seminářů musí projekt obsahovat podrobný rozpis jednotlivých akcí (konkrétní témata, termíny a místa pořádání, předpokládaný počet účastníků). Při vydávání tiskovin musí projekt obsahovat podrobné informace o tiskovině, např. počet kusů, náklad na 1 ks, způsob distribuce, rozsah tiskoviny, periodicita.
 • Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně postižených.
  • Dotaci je možno poskytnout na nezbytné náklady spojené se zajištěním činnosti spolku, zejména náklady na nájmy, energie, služby a osobní náklady.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše alokovaných prostředků pro rok 2022 činí 22 500 000 Kč. Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2022 může změnit.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí maximálně 5 500 000 Kč.
 • Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel má právo podat pouze jednu Žádost.
 • Žádost se předkládá elektronicky prostřednictvím webové aplikace dostupné na webové stránce www.dotace-lidskaprava.vlada.cz.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>