Přeskočit na obsah

Vláda ČR — Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením

Dotace v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením se poskytuje na projekty, jejichž účelem je zvýšit zapojení osob se zdravotním postižením do života společnosti, podporovat sebeobhájcovství a lidská práva osob se zdravotním postižením, přispívat k osvětě o problematice zdravotního postižení ve společnosti a využívat zkušenosti a dobrou praxi ze zahraničí.

Příjem žádostí:

 •  Žádost je možné zasílat nejpozději do 11. října 2022.

Příjemci podpory:

 • Spolky s celostátní působností, jejichž členskou základnu tvoří nejméně 50 % osob se zdravotním postižením nebo jejich zákonných zástupců.
 • Žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku.
 • Spolky musejí být založené alespoň jeden rok před podáním žádosti.
 • Dotaci lze poskytnout pouze spolku, který má alespoň jeden rok zkušeností se stejným nebo obdobným typem aktivit, na které žádá dotaci.

Typy podporovaných projektů:

 • Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. 
  • V rámci této aktivity je možné poskytnout dotaci na náklady, které příjemci vznikají na základě jeho členství v mezinárodních organizacích působících v oblasti podpory osob se zdravotním postižením. Dotaci je dále možné poskytnout na náklady na zahraniční cesty, pokud souvisí se základním zaměřením činnosti příjemce či s jeho členstvím v mezinárodních organizacích.
 • Účast na realizaci veřejných politik, které se týkají osob se zdravotním postižením, a sledování jejich naplňování. 
  • Tato aktivita sleduje vytváření rovných podmínek pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím účasti jejich spolků na tvorbě a realizaci plánů a politik vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to na celostátní, krajské a regionální úrovni. Dílčí aktivity se mohou týkat účasti na tvorbě a rozvoji komunitních plánů, plánů sociálních služeb, provádění výzkumů a reprezentativních šetření pro potřeby spolku, monitorování právních předpisů týkajících se osob se zdravotním postižením, obhajoby jejich práv a zájmů, monitorování případů diskriminace apod..
 • Vzdělávací a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. 
  • vzdělávání zaměřené na zlepšení pracovních a sociálních dovedností osob se zdravotním postižením,
  • pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů zaměřených na podporu a ochranu práv osob se zdravotním postižením,
  • pořádání konferencí a seminářů pro nezdravotnickou veřejnost,
  • provoz internetových stránek a správu sociálních sítí,
  • vydávání informačních a osvětových materiálů, letáků, tiskovin a publikací (v tištěné nebo elektronické podobě) zaměřených na činnost spolku a podporu a ochranu práv osob se zdravotním postižením.
 • Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně postižených. 
  • Dotaci je možno poskytnout na nezbytné náklady/výdaje spojené se zajištěním činnosti spolku, zejména náklady/výdaje na nájmy, energie, služby a osobní náklady/výdaje.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše alokovaných prostředků pro rok 2023 činí 22 500 000 Kč. Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2023 může změnit.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí maximálně 5 500 000 Kč.
 • Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel má právo podat pouze jednu Žádost.
 • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru