Přeskočit na obsah

Vláda ČR — Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

Dotace v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce se poskytuje na projekty, jejichž účelem je poskytnout podporu a pomoc Romům s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 11. října 2022.

Příjemci podpory:

 • Spolek podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku.
 • Ústav.
 • Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb.
 • Obecně prospěšná společnost.
 • Nadace nebo nadační fond.

Typy podporovaných projektů:

 • Z programu lze podpořit projekty: 
  • a) využívající principy komunitní práce v romských komunitách/lokalitách, tj. projekty poskytující podporu a pomoc lidem žijícím v romských komunitách/lokalitách k získávání dovedností řešit svoji situaci vlastními silami, s podporou dalších osob nebo společným úsilím dané komunity mj. vedoucí ke zlepšení sousedských vztahů.
  • b) jejichž aktivity doplňují terénní práci, sociální programy a sociální služby, u nichž žadatel o poskytnutí dotace prokáže analýzou cílové skupiny a situace v komunitě/lokalitě 2 , že jsou potřebné a vedou k prevenci sociálního vyloučení nebo přispívají ke zlepšení situace obyvatel romských lokalit.
  • Doplňkovou součástí projektů může být vzdělávací a informační činnost, tj. pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, zpracování příkladů dobré praxe (např. formou příručky, včetně zpracování metodiky postupů v dané oblasti), vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací, které se vztahují k potřebám cílové skupiny a příp. ke zlepšení sousedských vztahů.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše alokovaných prostředků pro rok 2023 činí 12 750 000 Kč. Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2023 může změnit.
 • Maximální možná výše dotace, o kterou lze požádat na jeden projekt, je stanovena na 1 200 000 Kč.
 • Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70 % celkových nákladů/výdajů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze poskytnout pouze organizaci, která byla zřízena alespoň jeden rok před podáním Žádosti.
 • Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru