Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Vláda ČR – Protidrogová politika

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Dotace je určena na preventivní, poradenské, ambulantní a rezidenční programy v různých typech adiktologických služeb. Současně je podpora zaměřena na informační aktivity včetně aktivit propagujících činnost služeb, projekty na síťování služeb, monitorovací a výzkumné projekty v oblasti závislostí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. října 2021.

Příjemci podpory:

 • Spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), v platném znění.
 • Obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů platných do 31.12.2013.
 • Sociální družstvo podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je působnost v oblasti poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, poradenské, vědecko-výzkumné nebo vzdělávací činnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Preventivní programy (všeobecné, selektivní a indikované prevence), nízkoprahové, poradenské, ambulantní (včetně substituční léčby) a rezidenční programy v různých typech adiktologických služeb (včetně služeb pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě), kde cílovou skupinou jsou osoby se závislostním chováním a/nebo osoby ohrožené závislostním chováním a jejich osoby blízké.
 • Informační aktivity a práce s veřejností, monitorovací a výzkumné projekty v oblasti závislostí.
  • Dotační oblast I. Síť služeb, jejichž cílovou skupinou jsou osoby se závislostním chováním a/nebo osoby ohrožené závislostním chováním a jejich osoby blízké a preventivní programy zaměřené na osoby v riziku rozvoje adiktologické poruchy a jejich osoby blízké.
  • Dotační oblast II. Projekty informační, výzkumné, projekty zaměřené na plnění aktivit akčního plánu, projekty zaměřené na advokační činnost a projekty reagující na aktuální situaci v oblasti závislostního chování.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových nákladů/výdajů projektu uvedených v žádosti, výše spolufinancování projektů z dalších zdrojů je tedy minimálně 30 % celkových nákladů/výdajů projektu s výjimkou případů, kdy může být dotace poskytnuta až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů/výdajů projektu. Pokud je projekt spolufinancován z dalších zdrojů, není duplicitní úhrada stejných nákladů/výdajů na projekt z různých zdrojů dovolena.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů/výdajů projektu v případech, kdy realizátor projektu nemůže ve výjimečných případech, z vážných a objektivních důvodů zajistit minimální úroveň spolufinancování z jiných zdrojů, včetně doložení těchto vážných skutečností, řádně písemně popsaných v žádosti, a to včetně podniknutých aktivit k zajištění spolufinancování.

Specifika a omezení:

 • Dotační řízení v rámci dotačního titulu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2022 bude probíhat standardně prostřednictvím webové aplikace https://dotaceprotidrogovapolitika.cz

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>