Přeskočit na obsah

Výběrové dotační řízení pro nestátní neziskové organizace na koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny

Dotační výběrové řízení na finanční podporu spolků a obecně prospěšných společností, které mohou zajistit koordinační činnost při rozdělení svěřených finančních prostředků za účelem podpory zejména lokálně významných projektů realizovaných nestátními neziskovými organizacemi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. října do 9. listopadu 2018.

Příjemci podpory:

 • Spolky podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram I Koordinace projektů na podporu biodiverzity. 
  • Mapování výskytu určitého ohroženého druhu a skupin ohrožených druhů, zejména kategorie C1 a C2, prioritně: mapování hnízdního výskytu ohrožených druhů ptáků vázaných na lidská sídla, mapování aktuálně ohrožených druhů ptáků zemědělské krajiny (zejména čejka chocholatá, moták lužní, chřástal polní), mapování výskytu dospělců saproxylofágního hmyzu, mapování výskytu obojživelníků a plazů.
  • Monitoring/podrobné mapování určité lokality (např. získání podkladů pro plánovaný management či aktivity vedoucí k ochraně lokality, zhodnocení prováděného managementu…).
  • Praktická opatření k zachování/obnově biotopů jednotlivých druhů či skupin, zejména: péče o lokality výskytu chráněných a vzácných druhů (mozaikové kosení, narušování drnu, opatření k zachování vodního režimu…), management hospodářsky nevyužívaných lučních biotopů (výřez náletu, mozaikové kosení, hrabání, narušování drnu aj.) na málo dostupných místech, péče o mokřady, prameniště, tůně (kosení, odklízení pokosené biomasy z lokality, oplocování lokality aj.), opatření k eradikaci nebo omezení populací invazních druhů rostlin (v rámci ucelených jednotek zaručujících efektivitu opatření – v rámci dílčích povodí atp.)
  • Praktická opatření vedoucí k podpoře zvláště chráněných a vzácných druhů, zejména: ochrana míst na rozmnožování a odpočinku (instalace budek aj. hnízdních úkrytů), ochrana obojživelníků při migraci atp.
  • Příprava sadbového materiálu a výsadby ohrožených druhů dřevin. Shromažďování a příprava sadbového materiálu, výsadba včetně zakládání extenzivních sadů.
  • Seznamování veřejnosti s druhovou rozmanitostí a s možnostmi jejího zachování formou terénních exkurzí, přednášek, výstav atd. Dále je podporována propagace a osvětová činnost ÚSES.
  • Propagace ochrany druhu, skupiny druhů či biotopu pomocí informování široké veřejnosti o ohrožení a o možnostech aktivní ochrany formou tiskovin, filmů, webů či informačních panelů.
 • II. Koordinace podpory pozemkových spolků. 
  • Koordinace rozvoje sítě pozemkových spolků: koordinace odborné a právní pomoci při zakládání a dalším rozvoji pozemkových spolků apod. Vedení a údržba databáze nemovitostí v péči pozemkových spolků.
  • Výkupy nebo převzetí vlastnických práv k ohroženým přírodně cenným pozemkům.
  • Propagace přírodně cenných pozemků a jejich zpřístupnění veřejnosti.
  • Práce s veřejností (akce pro veřejnost, dobrovolnictví).

Forma a výše podpory:

 • Podprogram I. Koordinace projektů na podporu biodiverzity — maximální výše dotace 3.000 tis. Kč.
 • Podprogram II. Koordinace podpory pozemkových spolků — maximální výše dotace 2.000 tis. Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru