Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Vyhlášení interní soutěže Grantové agentury Gregora Johanna Mendela Mendelovy univerzity v Brně

chemist-3014142__340
Share Button

GAGJM se zaměřuje na stimulaci a rozvoj perspektivních a výkonných pracovníků, zabývajících se výzkumem, a vybraných výzkumných aktivit, na zvýšení výzkumného výkonu univerzity a posílení prestiže výzkumné práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o podporu je stanovena do 30. listopadu 2021.

Příjemci podpory:

 • Grantové podpory v kategorii A – Mezioborové interní výzkumné projekty
  • Žadatel je složen z navrhovatele a spolunavrhovatele. Navrhovatelem projektu musí být osoba v pracovněprávním vztahu k univerzitě zaměřující svůj výzkum na některý z oborů akreditovaných pro habilitační řízení anebo řízení ke jmenování profesorem, a to:
   • a) v socioekonomických vědních disciplínách
   • b) v uměleckých disciplínách
   • c) v přírodních, zemědělských, lesnických a technických disciplínách
 • Grantové podpory v kategorii C – MENDELU návratový grant
  • Akademické a výzkumné pracovníky univerzity, kteří jsou nebo byli na mateřské anebo rodičovské dovolené a pečují o dítě mladší osmi roků. Pokud byl zaměstnanec pouze na rodičovské dovolené, je podmínkou rodičovská dovolená minimálně v délce jednoho roku.

Typy podporovaných aktivit:

 • GAGJM se zaměřuje na stimulaci a rozvoj perspektivních a výkonných pracovníků, zabývajících se výzkumem, a vybraných výzkumných aktivit, na zvýšení výzkumného výkonu univerzity a posílení prestiže výzkumné práce.
  • Kategorie A - Podpora je určena výzkumnému týmu, složenému z akademických a výzkumných pracovníků nejméně dvou součástí univerzity a podílejícím se na tvorbě institucionální podpory. Na výzkumu mohou participovat jednotlivci z pracovišť mimo univerzitu bez nároku na úhradu nákladů. Výzkumná témata musí být mezioborová, inovativní, s vysokou přidanou hodnotou a taková, která zpravidla nejsou podporována z jiných zdrojů. Podmínkou je spolupráce oborů s různým zaměřením, např. přírodovědné a společenskovědní.
  • Kategorie C - Hlavním cílem MENDELU návratového grantu je umožnit vědkyním a vědcům návrat k plnohodnotné vědecké kariéře na univerzitě, podpořit její další rozvoj a dlouhodobě dosahovat mimořádně kvalitních vědeckých výsledků.

Forma a výše podpory:

 • Kategorie A - Maximální výše podpory pro jeden projekt je 9 000 000 Kč na tři roky. Předpokládá se udělení maximálního počtu dvou projektů v jednom roce.
 • Kategorie C – Maximální výše podpory pro jeden projekt je 500 000 Kč na jeden rok, přičemž se zde předpokládá kofinancování uděleného projektu z projektů institucionálního plánu univerzity na příslušné období minimálně ve výši 50 % uznaných nákladů.

Specifika a omezení:

 •  Kategorie C Délka trvání projektu může být v rozmezí jednoho až tří roků. Předpokládá se udělení maximálního počtu dvou projektů v jednom roce.
 • Kategorie A - Navrhovatel a spolunavrhovatel musí splňovat podmínku, že k datu podání návrhu projektu uplynulo nejvýše sedm let od udělení jeho akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu. U osob pečujících o nezletilé děti se do tohoto limitu nezapočítává období prokazatelně strávené na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>