Přeskočit na obsah

Výzva 55/2014 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko z ROP Střední Morava

Dotace na zlepšení atraktivnosti regionu soudržnosti Střední Morava pro účely cestovního ruchu zlepšením jeho infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace. Dotace lze získat v Regionálním operačním programu Střední Morava. Jedná se o oblast podpory integrovaného rozvoje cestovního ruchu, kde je cílem zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel.

Příjem žádostí:

 • Do 25. 6. 2014 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Dobrovolné svazky obcí podle §46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
 • Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle §23 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
 • Nestátní neziskové organizace: 
  • Spolky.
  • Obecně prospěšné společnosti.
  • Církevní právnické osoby.
  • Nadace.
  • Nadace.
  • Nadační fond.
 • Zájmová sdružení právnických osob (dle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), kdy alespoň jedna právnická osoba, která je V 55 V 311 Jesenicko 1.0 členem tohoto zájmového sdružení, je kraj nebo právnická osoba založená nebo zřízená krajem za účelem rozvoje cestovního ruchu.

Typy podporovaných projektů:

 • Individuální projekty:
 • Budování a rozvoj infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu.

  • Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury.
  • Vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a/nebo navigačních tabulí v turistické destinaci, včetně doplňkové a návazné infrastruktury.

Formy a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 12 mil. Kč.

Specifikace a omezení:

 • Místo realizace projektů: 
  • Území regionu soudržnosti Střední Morava s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb cestovního ruchu – Jesenicko, které je dáno správním územím obcí Jeseník, Lipová-Lázně, Ostružná, Bělá pod Pradědem, Česká Ves.
 • U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů (tj. i nejzazší datum pro způsobilost výdajů) podporovaných v rámci této výzvy 31. 12. 2015.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru