Přeskočit na obsah

Výzva č. 2 MAS Havlíčkův kraj – OPŽP výsadba dřevin

Dotace na výsadby na nelesní půdě zahrnující založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí.

Příjem žádostí:

  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: od 12. 11. do 31. 3. 2019, 16:00.

Příjemci podpory:

  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),  státní podniky,  státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace , veřejnoprávní instituce,  příspěvkové organizace,  vysoké školy, školy a školská zařízení,  nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),  církve a náboženské společnosti a jejich svazy ,  podnikatelské subjekty,  obchodní společnosti a družstva,  fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající.

Typy podporovaných projektů:

  • Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí.
  • Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.
  • Liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 100 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 7 580 000 CZK.
  • Maximálně 85% celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15%.

Specifika a omezení:

  • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 — 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7700”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru