Přeskočit na obsah

Výzva č. 2 Programu “Zdraví” – Program implementace švýcarsko-české spolupráce na MZ ČR

Dotace je poskytována na: 1. zlepšení dostupnosti a kvality ošetřovatelské domácí péče pro seniory, handicapované, znevýhodněné a osoby v terminálním stadiu nemoci, 2. institucionální a profesionální posílení nestátních neziskových organizací v rámci sektoru péče o dlouhodobě nemocné, 3. zvýšení schopností veřejné správy v oblasti rozvoje politik a strategií na regionální a národní úrovni.

Příjem žádostí:

  • Od 22. 1. 2014 do 30. 4. 2014 12:00 hod.

Příjemci dotací:

  • Poskytovatelé zdravotní péče – organizace zřizované kraji a obcemi, FO, PO, nestátní neziskové organizace, organizace zřízené MZ ČR.

Typy podporovaných projektů:

  1. Modernizace a obnova zdravotnických prostředků včetně vybudování technického zázemí pro jejich instalaci, pouze pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj (přístrojové vybavení pro poskytování péče – mobilní kompenzační pomůcky, rehabilitační pomůcky, prostředky sloužící ke komunikaci).
  2. Akce zaměřené na mezinárodní výměnu zkušeností, vzdělávací a osvětové akce, modernizace IT infrastruktury nestátních neziskových organizací.
  3. Podpora regulace a kontroly provozování veřejného zdravotního pojištění, podpora vytvoření dlouhodobě udržitelného systému zdravotnictví, podpora koordinace regionální a místní úrovně v oblasti péče o osoby dlouhodobě nemocné.

Formy a výše podpory:

  • Na tuto výzvu je alokováno celkem 73 mil. Kč
  • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 0,4 mil. Kč.
  • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 1,5 – 17,5 mil. Kč, záleží na druhu projektu.
  • Maximální výše dotace dosahuje 85 – 90 % z celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Oprávněný žadatel je takový, který prokáže působení v oblasti péče po dobu min. 1 roku.

Doplňující informace:

Podívejte se také na článek k této výzvě Dotace na podporu zdravotní péče pro seniory, znevýhodněné občany a dlouhodobě nemocné, který zjednodušeně informuje o dotačních možnostech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru