Přeskočit na obsah

Výzva č. 21 Dílčí oblast podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu

Dotace na zlepšení organizace a kooperace v cestovním ruchu mohou získat municipality, neziskové organizace a zájmové sdružení právnických osob. Specifickým cílem je zvýšit prosperitu regionu vytvářením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu. Celková alokace finančních prostředků na projekty realizované v rámci podpory koordinačních a propagačních aktivit v jednotlivých turistických oblastech je 14 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Od 7. 4. 2014 do 20. 6. 2014 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Zájmová sdružení právnických osob.

Typy podporovaných projektů:

 • Vývoj a zpracování produktů cestovního ruchu a produktových balíčků na úrovni TO; síťování místních poskytovatelů služeb cestovního ruchu (aktérů cestovního ruchu v dané TO).
 • Aktivity směřující k vytváření společné nabídky cestovního ruchu a síťovaní místních aktérů cestovního ruchu.
 • Organizační zajištění aktivit marketingového výzkumu trhu cestovního ruchu (sběr a/nebo zpracování primárních a/nebo sekundárních dat), tvůrčí využití získaných poznatků a výstupů do podmínek, záměrů a aktivit TO a distribuce takto komplexně zpracovaných poznatků a výstupů aktérům cestovního ruchu v TO.
 • Aktivity v oblasti marketingu a propagace na úrovni TO.
 • Místní školení a semináře – vzdělávací akce.
 • Vybavení pro činnost společnosti destinačního managementu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace 14 mil. Kč bude rozdělena mezi jednotlivé turistické oblasti.
 • Minimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu je 200 000 Kč.
 • Maximální výše celkové dotace a limitů výdajů je rozdělena dle turistických oblastí.
 • Maximální výše dotace z rozpočtu Regionální rady činí 85 % celkových způsobilých výdajů. Příjemce zajistí spolufinancování projektu z vlastních zdrojů minimálně ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • V případě poskytnutí podpory v režimu de minimis bude postupováno podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006.  Maximální výše dotace z Rozpočtu regionální rady činí 85% celkových způsobilých výdajů a je zároveň omezena maximální výší podpory v režimu de minimis.
 • Místem realizace projektů je Region soudržnosti Moravskoslezsko — turistické oblasti definované platnou Marketingovou strategií rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.
 • Datum ukončení projektu je nejpozději do 30. 9. 2015.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru