Přeskočit na obsah

Výzva č. 27 ROP JZ — prioritní osa 2 — oblast podpory 2.4

Dotace na pořízení a modernizaci vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky. Aktuální stav školských objektů a jejich vybavenost neodpovídá v některých případech požadavkům na kvalitní vzdělávání. Proto je nutná obnova objektů škol a školských zařízení, ale také zkvalitnění vybavení pro vzdělávání.

Příjem žádostí

 • od 2.10.2013 0:00 hod. do 20.12.2013 12:00 hod.

Příjemci dotací

 • Právní formy uvedené v textu výzvy (kraje, obce, školy a školská zařízení, církevní školy, soukromé školy a školské právnické osoby).

Podporované projekty

 • Podpořeny budou projekty zaměřené na nákup vybavení a souvisejících technologií umožňující zlepšit kvalitu výuky a realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi.

Základní školy

 • V rámci základních škol bude podpora zaměřena na nákup vybavení a souvisejících technologií, které budou využity ve výuce přírodovědně a technicky zaměřených předmětů v návaznosti na další odborné vzdělávání na středních a vyšších odborných školách. Jedná se o následující výukové předměty: chemie, fyzika, přírodopis, zeměpis a praktické dovednosti v technických a přírodovědných oborech (např. dílny).

Střední a vyšší odborné školy

 • U projektů středních škol a vyšších odborných škol (popř. školských zařízení) se bude jednat vždy o nákup vybavení a technologií, které budou sloužit pro výuku technicky a přírodovědně zaměřených předmětů v návaznosti na uplatnění absolvent ů na trhu práce popř. v návaznosti na další odborné specificky zaměřené studium.
 • Součástí investic na nákup vybavení a technologií s cílem modernizovat výuku a kvalitu vzdělání mohou být nezbytně nutné stavební úpravy, které ovšem budou zapříčiněny instalací pořízeného vybavení. Veškeré ostatní stavební úpravy, které nebudou mít přímou souvislost s instalací pořízeného vybavení, nebudou v rámci této výzvy podporovány a budou nezpůsobilým výdajem projektu. Výpočetní technika bude způsobilým výdajem pouze v případě, že tato technika bude nezbytná pro pořizované způsobilé vybavení a technologie projektu. Podpořeny nebudou projekty na tělocvičny, hřiště, jazykové učebny a další standardní vybavení či modernizace tříd bez přímé a prokazatelné vazby na výše uvedené zacílení projektů.

Formy a výše podpory

 • Celková alokace výzvy činí 71 mil. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na 1. projekt činí 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na 1. projekt činí 10 mil Kč.

Specifika a omezení

 • Finanční alokace může být v průběhu výzvy navýšena o případné disponibilní prostředky.
 • Oprávněným žadatelem o dotaci nesmí být akciová společnost s jakýmkoli podílem listinných akcií.
 • Oprávněnost žadatele se bude posuzovat i do druhého stupně vlastnické struktury.

Doplňující informace

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru