Přeskočit na obsah

Výzva č. 30, Dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání — Modernizace výuky na základních školách

Výzva je určena pro ZŠ na území Moravskoslezského kraje. Z dotace lze pořídit především nákup vybavení pro výuku přídověckých či technciky zaměřených předmětů. Dotovat je možné zavádění ICT a multimediálních zařízení do výuky. Rovněž je možné získat dotaci i na rekonstrukci učeben s vazbou na podpořené vybavení. O dotaci můžou žádat jak obce nad 500 obyvatel, organizace zřizované státem, nestátní neziskové organizce či obchodní společnosti. Celková alokace pro tuto výzvu je 80 mil. Kč. 

Příjem žádostí:

 • Ukončení příjmu žádostí je 23. 1. 2014 ve 12:00.

 Příjemci podpory:

 • Podporovány budou projekty realizované ve školách zajišťujících úplnou školní docházku dle zákona č. 561/2004 Sb. předkládané těmito příjemci: 
  • Kraj a organizace zřízené a založené krajem.
  • Obce nad 500 obyvatel a organizace zřízené a založené obcemi nad 500 obyvatel.
  • Organizace zřízené státem.
  • Nestátní neziskové organizace, realizující projekt v obci nad 500 obyvatel.
  • Obchodní společnosti. realizující projekt v obci nad 500 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovány budou investiční projekty na základních školách se zaměřením zejména na:
  • Modernizaci vybavení škol, pro výuku přírodovědných předmětů a technických předmětů,které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretickévyučování tak, aby bylo na požadované úrovni technického vývoje anebo odpovídalo požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce.
  • Stavební úpravy v rozsahu nutném pro modernizaci výuky (např. namontování digestoře,zatemnění učeben, kabeláž), nebudou podporovány stavební úpravy bez přímé vazby na pořizované vybavení učeben.
  • Zavádění ICT a multimediálního vybavení do výuky na základních školách a školských zařízeních.

Forma a výše podpory:

 • Minimální velikost způsobilých výdajů projektu je 0,5 mil. Kč, maximální hranice způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • V případě projektů nezákladajících veřejnou podporu je maximální výše dotace 85 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Projekty, které zakládají veřejnou podporu mohou získat dotaci ve výši maximálně 40 % celkových způsobilých výdajů. V případě žadatele, který má charakter malého podniku bude dotace navýšena maximálně na 60 %, u středního podniku maximálně na 50 %.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na ZŠ v Regionu soudržnosti Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj).
 • Příjemce musí zahájit fyzickou realizaci projektu nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu smlouvy mezi příjemcem a řídícím orgánem.
 • Projekt je nutné ukončit nejpozději do 30. 9. 2015.

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru