Přeskočit na obsah

Výzva č. 38 ROP SV — prioritní osa 2 — oblast podpory 2.1

Cílem výzvy č. 38 ROP SV je posílení vyváženého ekonomického a společenského rozvoje velkých měst jako regionálních center. Zároveň operačními cíly je pak regenerovat a revitalizovat městské prostředí a rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí.

Příjem žádostí:

 • Od 10.1.2014 do 5.1.2015 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraje (viz zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů).
 • Obce s více než 50 tis. obyvateli, uvedené v příloze Prováděcího dokumentu (viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů).
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi (§ 23 a další zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů).
 • Nestátní neziskové organizace (viz zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů; zákon č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) ve znění pozdějších předpisů; zákon č.227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) ve znění pozdějších předpisů).

Typy podporovaných projektů:

 • Regenerace a revitalizace brownfields a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu.
 • Obnova vybraných částí měst a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí.

Forma a výše podpory:

 • Alokace na 38. kolo výzvy pro oblast podpory 2.1 ze SF: 120 mil Kč.
 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jednotlivý dílčí projekt v rámci integrovaného plánu činí minimálně 5 milionů Kč.
 • V případě předložení dílčího projektu zaměřeného na aktivity investice do vybavení a zařízení škol podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání, investice do vybavení a zařízení související s rozšířením nabídky vzdělávání, bude minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů 1 milion Kč.
 • V případě předložení dílčího projektu zaměřeného na příprava a realizace IPRM, bude minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území definovaném v rámci schváleného IPRM.
 • Výzva je vyhlášena pouze pro předkládání dílčích projektů, které jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje měst a jsou v souladu s tímto schváleným IPRM — Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí.
 • Realizace projektů musí být ukončena nejpozději 30. 9. 2015.
 • V rámci 38. kola výzvy pro oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center nebude ze strany ŘO ROP Severovýchod umožněno křížové financování.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru