Přeskočit na obsah

Výzva č. 39 ROP SV — prioritní osa 2 — oblast podpory 2.2

Dotace na výstavbu, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin ohrožených sociální exkluzí. Dále se také této výzvy týká dotace na výstavbu, rozšíření a modernizaci zdravotnických zařízení. Investice do zdravotnických zařízení budou probíhat prostřednictvím infrastrukturních projektů, vedoucích ke zvýšení kvality péče o zdraví obyvatel.

Příjem žádostí:

  • 10.1.2014 — 28.2.2014 12:00.

Příjemci podpory:

  • Právní formy uvedené v textu výzvy (kraje, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, organizace zakládané kraji a obcemi, organizace zakládané nebo zřizované státem, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, podnikatelské subjekty mále a střední podniky, provozovatelé drážní dopravy, hospodářská komora a její složky, střední školy, regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod.

Typy podporovaných projektů:

  • V rámci této výzvy je možné podporovat aktivity jako investice do výstavby, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin ohrožených sociální exkluzí (včetně aktivit bezbariérového řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace).
  • Dále je možné podporovat nvestice do výstavby, rozšíření a modernizace zdravotnických zařízení (včetně investic do nových technologií, vybavení a zřízení a stavebních prací) prostřednictvím infrastrukturních projektů, vedoucích ke zvýšení kvality péče o zdraví obyvatel.Jedná se o projekty nepodporovatelné prostřednictvím národní sítě v rámci IOP.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace výzvy činí 425 mil. Kč.
  • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 5 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 30. 9. 2015.
  • Žadatelem, oprávněným předkládat návrhy projektů v rámci ROP SV, může být fyzická nebo právnická osoba, která je zařazena v seznamu oprávněných příjemců ROP SV, má sídlo v České republice, je přímo zodpovědná za přípravu a řízení projektu (nesmí působit jako prostředník).
  • Projekt musí být realizován v rámci regionu soudržnosti Severovýchod. Region soudržnosti Severovýchod je tvořen územím Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru