Přeskočit na obsah

Výzva č. 4 Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. – OPŽP — výsadby dřevin

Dotace na výsadby liniových a skupinových  dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 19. 9. 2019, 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraje,  obce,  dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),  státní podniky,  státní organizace,  veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,  veřejnoprávní instituce,  příspěvkové organizace,  vysoké školy, školy a školská zařízení,  nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),  církve a náboženské společnosti a jejich svazy ,  podnikatelské subjekty,  obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výsadby na nelesní půdě zahrnující: 
  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí.
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory — rozpad zdrojů financování: 
  • Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.
  • Míra spolufinancování žadatele je 15 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 4 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2022.
 • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 — 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru