Přeskočit na obsah

Výzva č. 54 ROP SZ — Prioritní osa 1 — oblast podpory 1.1

Dotace na podporu regionů soudržnosti Severozápad lze získat v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007–2013.Hlavním cílem podpory je zvýšení kvality fyzického prostředí urbanizovaných částí regionu. Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů projektu.

Příjem žádostí:

 • Od 26. března 2014 do 25.června 2014 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce ‑města od 50 000 obyvatel² (výhradně Ústí nad Labem, Děčín a Karlovy Vary).
 • Obce-města od 50 000 obyvatel³ (výhradně Ústí nad Labem, Děčín a Karlovy Vary).
 • Kraje.
 • Organizace zřízené či založené městem od 50 000 obyvatel nebo krajem.
 • Dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město od 50 000 obyvatel.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku.

Typy podporovaných projektů:

 • Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek, tj. stavební obnova nebo dostavba budov, včetně související dopravní a technické infrastruktury, včetně veřejných prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity.
 • Regenerace brownfields.
 • Programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných oblastí jednotlivých měst nebo jejich částí včetně zajištění procesu jejich zpracování za použití vhodných participativních metod.
 • Související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru, aktivity související s řízením IPRM.
 • Zvyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizace měst, včetně sdílení “dobré praxe” v ostatních zemích EU.
 • Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání.
 • Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel — staré a handicapované občany, zvyšování atraktivity a bezpečnosti veřejné dopravy — např. zastávky.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů projektu.
 • V případě projektu vytvářející příjmy se výše podpory vypočítá metodou finanční mezery.

Specifika a omezení:

 • Podpora se týká projektů realizovaných na území regionů Karlovy Vary, Děčín a Ústí nad Labem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru