Přeskočit na obsah

Výzva č. 7 MAS Havlíčkův kraj — OPZ — Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků — opatření 4

Dotace na rozvoj sociálních služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 12. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina, Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované obcemi, Organizace zřizované kraji, Příspěvkové organizace, Nestátní neziskové organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Poskytovatelé sociálních služeb, Profesní a podnikatelská sdružení, Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Sociální služby:
  • Odborné sociální poradenství, Terénní programy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Raná péče, Krizová pomoc, Kontaktní centra, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Sociální rehabilitace, Sociálně terapeutické dílny, Služby následné péče, Podpora samostatného bydlení, Osobní asistence, Odlehčovací služby.
 • Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob: 
  • Programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, podpora mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí, programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky, programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi, programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty, motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení, programy v oblasti sociálně — právní ochrany dětí, aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče, sdílené péče, domácí paliativní péče, aktivity k předchází ekonomické nestability.
  • Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení, aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů, aktivity přispívajíc k boji s diskriminací, aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území.
 • Komunitní sociální práce.
 • Sociální práce komunitních center.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 030 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru