Přeskočit na obsah

Výzva č. 88 — Rekonstrukce a modernizace vybraných silnic II. a III. třídy

Dotace na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy ve středočeském kraji. Podpora v rámci oblasti podpory 1.1 bude zaměřena na rekonstrukci a modernizaci vybraných silnic II. a III. třídy, jež vykazují vysokou intenzitu dopravy a zajišťují napojení významných sídelních celků na nadregionální komunikační síť nebo tangenciální propojení středočeských měst. Podpořeny budou rovněž aktivity, které povedou ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích II. a III. třídy a snížení negativních dopadů provozu na životní prostředí.

Příjem žádostí:

 • Od 20. srpna 2014 do 7. listopadu 2014 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Středočeský kraj, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
 • Organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem, podle § 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy (zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN‑T, zajištění tangenciálního spojení středočeských měst, zkvalitnění silnic souběžných s nadregionální komunikační sítí, obchvaty).
 • Odstraňování místních bodových závad (např. úrovňová křížení), výstavba a rekonstrukce mostů, úprava nebezpečných míst (např. nepřehledné a technicky nevyhovující železniční přejezdy) a dopravně závadných křižovatek (např. přetížené křižovatky v okolí Prahy) na silnicích II. a III. třídy.
 • Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy v blízkosti sídel s vazbou na snižování nepříznivých dopadů dopravy na obyvatelstvo (např. protihlukové stěny, protiprašná opatření, apod.).
 • Realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na ekosystémy (např. mimoúrovňová křížení biokoridorů s komunikacemi).
 • Zavádění moderních technologií a značení na silnicích II. a III. třídy.

Formy a výše podpory:

 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 10 mil. Kč.
 • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena.
 • Maximální výše dotace činí 100% z celkových způsobilých výdajů.
 • Celková alokace zdrojů pro tuto výzvu činí 70 mil. Kč.

Specifikace a omezení:

 • Rekonstrukce je definována jako změna užitných vlastností pozemní komunikace při zachování stávajících výškových i šířkových parametrů.
 • Modernizace pozemní komunikace zahrnuje stavební a montážní práce, úpravy a dodávky, kterými se provádí kromě zvýšení únosnosti stávající vozovky, též různé úpravy směrového a výškového vedení a rozšíření vozovky ale i částečné přeložky trasy pozemní komunikace. Při projektu modernizace musí být dbáno příslušných ČSN, Vzorových listů staveb pozemních komunikací i TP 77 nebo TP 78. Pokud bude splněna tato základní definice modernizace pozemní komunikace, nejsou ze strany ROP kladeny žádné speciální požadavky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7709”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru