Přeskočit na obsah

Výzva č. 9 MAS Šumavsko – Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování II. — OPZ

Dotace na podporu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením a to prostřednictvím podpory rozvoje programů a činností v oblasti sociálního začleňování na území MAS Šumavsko.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. 01. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených lokalitách.
 • Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 • Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním.
 • Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách.
 • Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody.
 • Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení osob.
 • Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
 • Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče.
 • Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin.
 • Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení.
 • Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení a pracovněprávních vztahů.
 • Aktivity přispívající k boji s diskriminací.
 • Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 748 619,32 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat max. 36 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru