Přeskočit na obsah

Výzva k podání žádostí do programu „Protidrogová politika MZd“

Ministerstvo zdravotnictví poskytuje finanční prostředky na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky za účelem zvýšení kvality života a snížení potenciální či již realizované závislosti především u mladistvých.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 11. 2018.

Příjemci podpory:

 • Příspěvkové organizace a organizační složky státu zřízené ministerstvem nebo jiným správním orgánem.
 • Organizace zřízené územním samosprávným celkem.
 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Církve a náboženské společnosti.
 • Právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny  za účelem poskytování zdravotních služeb, a podnikající fyzické osoby, které takové služby poskytují, a to výhradně na tyto účely.
 • Ústavy, které byly ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného od 1. ledna 2014.
 • Organizace v působnosti jiných rezortů (např. vysoké školy).

Typy podporovaných projektů:

 • Poskytování zdravotních služeb uživatelům návykových látek (legální a nelegální) nebo osobám se závislostním chováním (patologické hráčství, netolismus, apod.).
 • Poskytování harm reduction služeb uživatelům návykových látek, tj. služeb, které jsou zaměřené na minimalizaci škod a rizik souvisejících s užíváním návykových látek u osob, které nejsou schopny nebo ochotny s tímto užíváním přestat (u těchto projektů lze předkládat požadavek pouze na úhradu zdravotnických prostředků).
 • Plnění dílčích aktivit v působnosti resortu zdravotnictví obsažených v Akčních plánech pro oblast kontroly tabáku a omezení škod působených alkoholem.
 • Realizace dalších aktivit reagujících na aktuální potřeby při tvorbě a implementaci protidrogové politiky v resortu zdravotnictví v návaznosti na změnu strategických dokumentů v této oblasti (např. usnesení vlády, právní předpisy, atd.).

Forma a výše podpory:

 • Ministerstvo zdravotnictví poskytuje dotace ze státního rozpočtu ve smyslu § 7 odst. 1 rozpočtových pravidel.
 • Dotace se poskytuje v maximální výši 70 % celkových rozpočtových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na náklady, které MZ uvede v Rozhodnutí a které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince 2019.
 • Žadatel musí mít sídlo v ČR a v rámci protidrogové politiky by měl poskytovat služby nebo podporovat různé aktivity i vést účetnictví.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru