Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024

Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat v termínu od 19. dubna do 30. června 2022.

Příjemci podpory:

 • Výzkumná organizace podle článku 1.3. písm. ee) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)2 , zapsaná v Seznamu výzkumných organizací vedeném poskytovatelem.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
 • Podporované výzkumné projekty jsou dvouleté, přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí dotace formou institucionální podpory projektům řešitelských týmů s týmž personálním složením neopakovalo více než dvakrát. Čtyřleté období je v tomto ohledu považováno za dostatečnou dobu pro navázání kontaktů mezi partnerskými institucemi a rozvoj jejich spolupráce za účelem vytvoření společného výzkumného týmu a přípravy projektu určeného k podpoře z jiných zdrojů financování.
 • Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu členů řešitelského týmu projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Forma a výše podpory:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení jednoho společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení. Na výzvu jsou alokovány celkem 3 000 000 Kč.
 • V rámci výzvy budou podporovány: 
  • krátkodobé pobyty o délce trvání 1 — 15 dní;
  • dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 — 3 měsíce.
 • Finanční náklady na uskutečnění svých cest do zahraničí (včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) vyčísluje český řešitel společného výzkumného projektu sám. Jedná se o neinvestiční dotaci. Maximální výše příspěvku, který poskytne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na uskutečnění 1 zahraniční cesty, je stanovena na 7 000 Kč/osobu. Výše limitu příspěvku, který obdrží český řešitel společného výzkumného projektu k úhradě pobytových nákladů zahraničního řešitele projektu pro jeho pobyt na území České republiky (ubytování, stravné, kapesné) je u krátkodobých pobytů stanovena na 2 000 Kč/den/osobu a u dlouhodobých pobytů na 30 000 Kč/měsíc/osobu.
 • V případě pobytu zahraničního partnera na území České republiky v délce šestnácti dnů až jednoho měsíce se výše příspěvku na pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné) vypočítává poměrně k výši příspěvku na dlouhodobý pobyt, tj. na 1 000 Kč/den/osobu.
 • Intenzita podpory na projekt je právě 100 %.

Specifika a omezení:

 • V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.
 • Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru