Přeskočit na obsah

Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu v Programu CZ11 na Aktivitu II. — „Péče o děti“

Dotace na prevenci dětských úrazů, sekundární prevenci následků chorob a zdravotních problémů v dětském věku a pomoc nemocným se vzácným onemocněním mohou získat obecně prospěšné společnosti, spolky, nadace a nadační fondy, církve a církevní právnické osoby. Celková alokace finančních prostředků v rámci této výzvy je přes 40,6 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Do 30. prosince 2014 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti prevence dětských úrazů, nestátní neziskové organizace, které působí v relevantní oblasti prevence následků onemocnění a chorob v dětském věku, nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti péče o pacienty se vzácným onemocněním, nestátní neziskové organizace, které napomáhají včasnému záchytu těchto onemocnění a informovanosti o těchto onemocněních. 
  • Obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
  • Spolky, příp. ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Církve a církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů).

Typy podporovaných projektů:

 • Prevence dětských úrazů. 
  • Kampaně zaměřené na primární, sekundární i terciální prevenci úrazů v dětském věku.
  • Konference, workshopy.
  • Vzdělávání odborníků.
 • Sekundární prevence následků chorob a zdravotních problémů v dětském věku. 
  • Kampaně zaměřené na primární, sekundární i terciální prevenci.
  • Konference, workshopy.
  • Tvorba politik v dané oblasti.
 • Vzácné choroby.
  • Kampaně zaměřené na primární, sekundární i terciální prevenci prostřednictvím zvýšení informovanosti o vzácných onemocněních.
  • Konference.
  • Tvorba politik v dané oblasti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu u sub-projektů obsahující investice je 228 300 Kč.
 • Maximální výše grantu u sub-projektů obsahující investice činí 3 180 000 Kč.
 • Minimální výše grantu u neinvestičních sub-projektů je 228 300 Kč.
 • Maximální výše grantu u neinvestičních sub-projektů činí 1 590 000 Kč.
 • Dotace max. 80% u církví a církevních PO.
 • Dotace max. 90% u ostatních NNO.
 • Celková alokace finančních prostředků činí 40 604 837 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci výzvy jsou definovány dva typy sub-projektů: 
  • Sub-projekty obsahující investice (minimální rekonstrukce, pořízení vybavení) a neinvestiční aktivity (kampaně, vzdělávání odborníků, pořádání workshopů, organizování konferencí, vzdělávací aktivity apod.).
  • Neinvestiční sub-projekty – neobsahují investiční výdaje, jsou zaměřené na kampaně, vzdělávání odborníků, pořádání workshopů, organizování konferencí, vzdělávací aktivity apod.
 • Prioritou je posilování partnerství mezi českými subjekty a subjekty z Norska. Žádosti je proto možné předkládat v partnerství s relevantními partnerskými institucemi z donorské země. 
  • Oprávněným partnerem sub-projektu je veřejný nebo soukromý subjekt, komerční nebo neziskový, jakož i nevládní organizace na území Norska, České republiky, nebo ostatních přijímajících zemí, nebo jakákoli mezivládní organizace, která se aktivně podílí na realizaci sub-projektu a efektivně k ní přispívá.
 •  Mezi způsobilé výdaje patří: 
  • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (nový a použitý) – způsobilé pouze pro sub-projekty předkládané jako investiční aktivity.
  • Nákup vybavení – platí pro sub-projekty předkládané jako neinvestiční aktivity.
  • Osobní výdaje.
  • Cestovné.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru