Přeskočit na obsah

Výzva k předkládání žádostí o dotaci a úvěr v rámci Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích — Státní fond rozvoje bydlení

Nařízení upravuje podmínky poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace nebo úvěru na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. července 2019.

Příjemci podpory:

 • Obce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

 • a) sídlištěm ucelená část území obce zastavěná bytovými domy jako stavbami pro bydlení, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, vystavěnými nepanelovými technologiemi v období let 1945 až 1990 nebo vystavěnými panelovými technologiemi do roku 2000, o celkovém počtu nejméně 100 bytů,
 • b) regenerací veřejného prostranství na sídlišti: 
  • 1. výstavba nebo rekonstrukce dopravní infrastruktury, zejména oprava nebo výstavba místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek, výstavba protihlukových stěn, výstavba odstavných a parkovacích stání,
  • 2. výstavba nebo rekonstrukce technické infrastruktury, zejména opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod,
  • 3. odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením,
  • 4. oprava nebo doplnění veřejného osvětlení,
  • 5. realizace místních protipovodňových opatření,
  • 6. realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště,
  • 7. úprava veřejných prostranství, zejména oprava stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch,
  • 8. výstavba veřejných sportovních a rekreačních ploch s příslušným městským mobiliářem a navazující doprovodné úpravy ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním,
 • c) Projektem regenerace veřejného prostranství na sídlišti projekt zpracovaný v souladu se zásadami uvedenými v příloze k tomuto nařízení,
 • d) etapou územně, finančně a časově rozlišená část projektu.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 milionů Kč na projekt.
 • Výše úrokové sazby a výše úvěru: 
  • (1) Úroková sazba se stanoví ve výši základní referenční sazby Evropské unie zvýšené o 0,30 % ročně.
  • (2) Úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru.
  • (3) Součet výše úvěru a dotace poskytnuté podle tohoto nařízení může činit nejvýše 90 % uznatelných nákladů podle § 5.

Specifika a omezení:

 •  Dotaci může Fond poskytnout obci, na jejímž území se nachází sídliště, pokud: 
  • a) pozemek, na kterém má být provedena regenerace, je ve vlastnictví obce,) obec má platný územní plán a povolení pro stavbu, na kterou žádá obec dotaci, podle stavebního zákona, pokud je vyžadováno,
  • c) obec má projekt, který je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a byl včetně každé jeho změny schválen zastupitelstvem obce,
  • d) obec nemá ke dni podání žádosti o dotaci dluhy po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru