Přeskočit na obsah

Výzva Královéhradeckého kraje – program Ochrana přírody a krajiny

Dotace podporuje vytváření systémů ekologické stability místní a regionální úrovně (tzv. biocentra a biokoridory). Program se snaží podpořit zajištění podmínek umožňujících posílení populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve volné přírodě. 

Příjem žádostí:

  • Od 27. 1. 2014 do 28. 2. 2014 14:00 hod.

Příjemci dotací:

  • Obce Královéhradeckého kraje, právnické i fyzické osoby podnikající v daném oboru.

Typy podporovaných projektů:

  1. Tvorba územních systémů ekologické stability (biokoridory, biocentra) formou zpracování projektových dokumentací.
  2. Vytváření podmínek umožňujících zachování a posílení populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (zpracování návrhu, podpora činnosti záchranných stanic, záchranných přenosů rostlin a živočichů aj.).
  3. Zpracování návrhu a zajištění péče o památné stromy v obcích do 2 000 obyvatel (ošetření stromu, provedení odborného řezu, instalace bezpečnostních vazeb).
  4. Likvidace invazních druhů rostlin v ochranářsky cenných lokalitách.

Formy a výše podpory:

  • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 35.000 Kč.
  • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 500.000 Kč.
  • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech činí 70 %.

Specifika a omezení:

  • Neuznatelnými náklady jsou: cestovní náhrady, úroky, DPH, náklady na přípravné studie, náklady na komunikaci, ostatní náklady, u kterých nelze prokázat jejich přímý vztah k projektu aj. Maximální doba trvání projektu je stanovena od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru