Přeskočit na obsah

Výzva MAS Bystřička – Sociální práce — OPZ

Dotace je určena na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi jednotlivých druhů sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 11. 11. 2019, 12:00:00.

Příjemci podpory:

 • Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb.

Typy podporovaných projektů:

 • Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
 • Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče.
 • Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin.
 • Aktivity přispívající k boji s diskriminací (vzdělávací aktivity zaměřené na destigmatizaci cílové skupiny.
 • Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území.
 • Doplňkově budou k výše uvedeným programům a činnostem podporovány i aktivity místních subjektů působících v oblasti sociálního začleňování při koordinaci a síťování sociálních služeb a dalších navazujících služeb a programů podporujících sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení a programů zaměřených na vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 2 795 800 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 % — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2022.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru