Přeskočit na obsah

Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora zaměstnanosti II.

Dotace povede ke zvýšení podnikatelské aktivity, konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání prostřednictvím podpory zaměstnanosti, zvýšení kvalifikace pracovníků. Dále bude podporovat zaměstnanost na území MAS Hlučínsko s důrazem na osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby již sociálně vyloučené a na osoby neúspěšné na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu do 13. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Typ příjemce:
  • A Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.)
  • B Obce, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení), dobrovolné svazky obcí.
  • C Obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, hospodářská komora, agrární komora, nadace a nadační fondy,  svazy, asociace, místní akční skupiny.
  • D Obchodní společnosti, státní podniky, družstva, OSVČ, profesní komory.
  • E Poskytovatelé sociálních služeb.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením.
 • Profilace (vytvoření přehledu vlastností osoby, které se následně využívá při hledání nejvhodnější pracovní pozice) a targeting (marketingová metoda porovnávající vybrané části pracovního trhu a zhodnocující jejich atraktivitu a výhodnost pro osoby z cílových skupin), u kterých musí být v rámci projektů přesně definován jejich účel a cílové skupiny.
 • JOB kluby (tj. poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání); job klub probíhá formou opakovaných skupinových setkávání v malých skupinách.
 • Řízené poradenství ke změně kvalifikace.
 • Získání či obnova pracovních návyků, např. prostřednictvím mentoringu.
 • Pracovní a kariérové poradenství (ambulantní a terénní forma).
 • Bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika.
 • Rekvalifikace a další profesní vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 743 000 CZK.
 • Příjemci typu B se podílí 5 % z celkových přímých způsobilých nákladů na projekt.
 • Příjemci typu D se podílí 15 % z celkových přímých způsobilých nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru