Přeskočit na obsah

Výzva MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj pro operaci 19.2.1. v PRV — Neproduktivní investice v lesích

Dotace je zaměřena na realizaci investic zajišťujících zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa. Na udržitelné hospodaření v lesích, zlepšení druhové a věkové struktury lesních porostů, adekvátní stavy zvěře v krajině.

Příjem žádostí:

  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 4. 5. 2018.

Příjemci podpory:

  • Soukromí a veřejní držitelé lesů.
  • Soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.

Typy podporovaných projektů:

  • Projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa (např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m).
  • Značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků).
  • Aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území (např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory).
  • Opatření k údržbě lesního prostředí (např. zařízení k odkládání odpadků)opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Projekty musí být realizovány na lesních pozemcích (PUPFL) s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7711”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru