Přeskočit na obsah

Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko z.s. – Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování II

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených musí mít vždy přímý dopad na cílové skupiny, tj. jsou zaměřeny na přímou práci s cílovými skupinami.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 09. 10. 2019, 4:00 hodin  do 15. 11. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; OSVČ; Nestátní neziskové organizace; Poradenské a vzdělávací instituce; Sociální partneři.

Typy podporovaných aktivit:

 • Programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených lokalitách.
 • Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 • Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním.
 • Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi.
 • Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty.
 • Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení.
 • Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
 • Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče.
 • Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin.
 • Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin.
 • Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území.
 • Doplňkově budou k výše uvedeným programům a činnostem podporovány i aktivity místních subjektů působících v oblasti sociálního začleňování při koordinaci a síťování sociálních služeb a dalších navazujících služeb a programů podporujících sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 002 695 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0%.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru