Přeskočit na obsah

Výzva MAS Střední Polabí,z.s.– Sociální práce III. (Provoz komunitních center)

Dotace bude poskytována na provoz komunitních center, kde budou mít zázemí i poskytovatelé registrovaných soc. služeb. Provoz komunitních center tedy povede k podpoře komunitního života a integraci sociálně ohrožených skupin.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: od 15. 05. 2019, 12:00 hodin do 14. 06. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina.
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Organizace zřizované kraji.
 • Příspěvkové organizace;
 • Nestátní neziskové organizace. Obchodní korporace.
 • OSVČ.
 • Poradenské a vzdělávací instituce.
 • Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.
 • Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.
 • Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti.
 • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.
 • Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 2040 600 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15% dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.
 • Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru