Přeskočit na obsah

Výzva MAS Vyhlídky,z.s. — OPŽP — Výsadba na nelesní půdě a orné půdě

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 2. 1. 2020, 18,00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výsadby na nelesní půdě zahrnující: 
  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),
  • výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 4 000 000 Kč.
 • Míra podpory: Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2023.
 • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 — 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

4 komentáře na “Výzva MAS Vyhlídky,z.s. — OPŽP — Výsadba na nelesní půdě a orné půdě”

 1. Vladislav Bambuch

  Dobrý den, rád bych vysadil na naší orné půdě /na části/ ovocné stromy. Lokalita je silně větrná se silou větrnou erozí a v katastru Michovka v CHKO Český Ráj. Před časem jsme chtěli vlastními náklady na části pozemku vysadit sad pro naše potřeby a jako větrolam pro další část pozemků, ale na CHKO nám sdělili, že to nepřipadá v úvahu. Je nějaká šance?

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   v rámci Operačního programu Životní prostředí, v PO 4, Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny, je možné získat podporu na liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku). Minimální výše nákladů musí činit 250 tis. Kč. Avšak tato prioritní osa je spravována Agenturou ochrany přírody a krajiny, která se podílí také na správě CHKO. Pokud vám váš záměr na CHKO nepovolili, obávám se, že jiná možnost není. Samo AOPK má pak své programy na podporu krajiny, zkuste se s nimi dohodnout na možnostech výsadby a využití jejich podpory.
   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru