Přeskočit na obsah

Výzva OP Praha — Konkurenceschopnost pro oblast podpory 3.1. Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

Dotaci na rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu, vývoje a praxí mohou získat organizace pro výzkum a šíření znalostí splňující podmínky Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, Akademie věd ČR), malé a střední podniky, nestátní neziskové organizace a profesní a zájmová sdružení. Celková alokace finančních prostředků na projekty realizované v rámci této výzvy je 85 000 000 Kč.

Příjem žádosti:

 • Projektové žádosti je možné předkládat od 30.7. 2014 průběžně do 10.12.2014 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí splňující podmínky Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.
 • Podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky).
 • Nestátní neziskové organizace a profesní zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory).

Typy podporovaných projektů:

 • Investiční aktivity spojené se vznikem nových a rozvoj stávajících jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje, rozvoj infrastruktury pro VaV (technologické a vědecké parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra).
 • Pořízení a modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace.
 • Vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektů (neziskový a veřejný sektor).
 • Rozvoj výzkumných kapacit MSP, činnosti MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Forma a výše podpory:

 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 1 milion Kč.
 • Projekty nezakládající veřejnou podporu mohou být podpořeny až do výše 92,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, pokud je žadatelem veřejnoprávní subjekt.
 • Pokud je žadatelem soukromoprávní subjekt musí u projektu nezakládajícího veřejnou podporu zajistit spolufinancování projektu ve výši 10 % z celkových způsobilých nákladů projektu.
 • Projekty, které zakládají veřejnou podporu mohou být podpořeny ve výši 50 %.

Specifika a omezení:

 • Projektová žádost musí být vyplněna v předepsaném elektronickém formuláři v programu Benefit 7.
 • Projekt musí být realizován na území hl. m. Prahy — u investičních projektů je místem realizace vždy místo fyzické realizace projektu.
 • Podpora je určena pro projekty investičního charakteru.
 • Realizace projektu musí být zahájena nejpozději do 6 měsíců od schválení podpory a ukončena nejpozději do 30.9.2015.

Doplňující informace:

 • Předpokládaný termín schválení projektových žádostí Zastupitelstvem hl.m. Prahy je nejpozději do 20 týdnů od přijetí žádosti.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte kontaktovat.

Podívejte se také na článek k této výzvě Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí, od redaktorů webu Dotační-noviny.cz.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7708”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru