Přeskočit na obsah

Výzva V programu podpory POTENCIÁL — OPPIK

Dotace na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  1. 10. 2018 (12:00:00) do 15. 1. 2019 (23:59:59).

Příjemci podpory:

 • Malý a střední podnik.
 • Velký podnik, dle podmínek programu.
 • Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. 
  • 1. projekt má významný pozitivním dopad na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065).
  • 2. hlavním účelem projektu je přímá spolupráce mezi VP a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje. V tomto případě je nutné, aby společně podaný projekt obsahoval specifikaci projektu společného výzkumu a vývoje a smluvní závazek žadatele – VP spolupracovat s MSP na realizaci tohoto projektu. VP může v tomto případě pokrýt všechny náklady projektu infrastruktury výzkumu a vývoje (kód intervence 063). Podmínkou přímé spolupráce je závazek MSP využívat minimálně z 30 % strojního času pořízenou infrastrukturu po dobu udržitelnosti projektu (5 let).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 30 000 000 Kč.
 • Dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha, rozhodné je umístění provozovny podniku, ve které je projekt realizován.
 • Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu; pro ověření bude žadatel používat přílohu výzvy s názvem „Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie“.
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádosti o podporu, ve které vystupuje jako příjemce).
 • Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro MSP 4 mil. Kč; v případě velkých podniků naplňujících kód intervence 063 (projekty přímé spolupráce VP s MSP) a 065 (projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí) činí 10 mil.
 • Příjemce je povinen umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru