Přeskočit na obsah

Vzdělávání v oblasti podnikání

Dotace na vzdělávání podnikatelů, které je zaměřeno na mezinárodní malé a střední podnikatelské subjekty. Tyto subjekty mohou získat dotaci až do výše 350 tisíc eur za účelem podpory konkurenceschopnosti a udržitelnosti podniků v Evropské unii. Podpora se mimo jiné vztahuje také na transfer evropských pedagogů a instruktorů stejně dobře jako nejlepší podnikatelské vzdělávací praxe v EU.

Příjem žádostí:

 • Od 11.6.2014 do 20.8.2014 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 1. Vnitrostátní nebo regionální orgány (tj. vládami nebo orgány jednající jménem vlády), působící v konsorciu.
 2. Trans-národní organizace, jejichž posláním je podpora a rozvoj podnikatelského vzdělávání.
 • Jiné typy organizací, které nejsou zahrnuty v definici uvedené pod čísly 1. ​​a 2. výše se mohou účastnit této výzvy jako partnerů v konsorciu, ale nemohou být vedoucí žadatele (koordinátora konsorcia). Tyto organizace musí splňovat následující definice: 
  • Jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, jehož hlavní činnost je v oblasti vzdělávání v oblasti podnikání. Tyto subjekty mohou zahrnovat:
   • Veřejné správy na všech úrovních.
   • Místní orgány.
   • Vzdělávací instituce (základní a střední školy, odborná učiliště, univerzity, atd.).
   • Nevládní organizace, sdružení a nadace působící v příbuzných oborech.
   • Poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy (veřejné i soukromé).
   • Komory obchodu a průmyslu a podobnými orgány.
   • Podnikatelská sdružení a sítě na podporu podnikání.

Typy podporovaných projektů:

 • Tvorba sítí.
 • Tvorba interaktivních online nástrojů.
 • Výborné tréninkové prezentace.
 • Peer-learning.
 • Nástroje pro shromažďování a vyhodnocování informací.

Formy a výše podpory:

 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 90%, maximálně však € 350.000.
 • Celková alokace zdrojů činí € 350.000.

Specifikace a omezení:

 • Musí být splněny následující požadavky: 
  • Žádosti musí být podány nejpozději ve lhůtě pro podání žádosti.
  • Žádosti musí být předloženy jak je vysvětleno v kapitole 14.
  • Žádosti musí být vypracovány v jednom z úředních jazyků EU.
  • Nedodržení těchto požadavků povede k zamítnutí žádosti od začátku a bez jakéhokoliv hodnotícího procesu.
 • Kritéria přijatelnosti žádajících organizací, které musí být: 
  • Z členských státech EU.
  • Nebo ze zemí účastnících se programu COSME.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru