Přeskočit na obsah

XLIX. a L. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci PO 3 a 6

Dotace na využívání obnovitelných zdrojů energie, větrné elektrárny spolu s dotacemi na úpravu parků a výstavbu zeleně mohou získat veřejnoprávní instituce a neziskové organizace. V rámci  L. výzvy nejsou přijatelnými příjemci podpory správy národních parků zatímco v rámci výzvy XLVII jsou přijatelnými příjemci podpory pouze správy národních parků.

Příjem žádostí:

 • Od 27.6. do 29.11.2013.

Příjemci dotací:

 • Právní formy uvedené v textu výzvy (obce, kraje a jejich příspěvkové organizace, státní podnikyapod.).

Podporované projekty:

Udržitelné využívání zdrojů energie

Výroba tepla

 • Výstavba a rekonstrukce lokálních i centrálních zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

Výroba elektřiny

 • Výstavba a rekonstrukce větrných a malých vodních elektráren.
 • Instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny
 • Výstavba geotermálních elektráren a elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou).
 • Maximální výše dotace může činit 20% ze způsobilých výdajů, maximálně však 50 milionů korun.

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla

 • Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, bioplynové stanice.
 • Instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu.
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.
 • Maximální výše dotace může činit 40% ze způsobilých výdajů, maximálně však 100 milionů korun.

Realizace úspor energie

 • Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov.

Využívání odpadního tepla

 • Aplikace technologií na využití odpadního tepla.

Zlepšování stavu přírody a krajiny

Implementace a péče o území soustavy NATURA 2 000 

 • Zpracování podkladů a vyhlášení území soustavy Natura 2000.

Podpora biodiverzity

 • Opatření k ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů.
 • Zajišťování péče o chráněná území.
 • Opatření k překonávání migračních bariér – rybí přechody.
 • Regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů.
 • Realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů.
 • Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích.

Obnova krajinných struktur

 • Realizace vegetačních opatření v krajině (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů, územní systém ekologické stability atd.).
 • Opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2 000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability a v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi.

Optimalizace vodního režimu krajiny

 • Podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, budování a obnova retenčních prostor, revitalizace vodních toků a mokřadů, výstavba poldrů.
 • Opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi.

Podpora regenerace urbanizované krajiny

 • Zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně, individuální zakládání a obnova parků, stromořadí, hřbitovů, městských a obecních lesoparků atd.
 • Odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura 2 000.

Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti

 • Stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření.
 • Přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod.
 • Zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a realizace technického řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Dotace do výše 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Minimální způsobilé výdaje na projekt (pro projekty v prioritní ose 3) jsou stanoveny ve výši 0,3 milionu korun.

Specifika a omezení:

 • V rámci L. výzvy nejsou přijatelnými příjemci podpory správy národních parků.
 • V rámci výzvy XLVII jsou přijatelnými příjemci podpory pouze správy národních parků.

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru