Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Záruční program COVID Praha

team-3373638__340
Share Button

Cílem podpory poskytované z prostředků programu COVID PRAHA je usnadňovat malým a středním podnikatelům aktivním na území hlavního města Prahy přístup k provoznímu financování v návaznosti na zmírnění hospodářských následků způsobených opatřeními proti šíření koronavirové infekce známé jako COVID-19.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o finanční podporu je stanovena do 31. 12. 2020.

Příjemci podpory:

 • Malý nebo střední podnikatel.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projekt musí splňovat tyto podmínky:
 • a) bude realizován na území hl. m. Prahy,
 • b) je v souladu s horizontální politikou EU a principy:
  • rovných příležitostí mužů a žen (rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, sociálního vyloučení, věku nebo sexuální orientace),
  • rovných příležitostí a nediskriminace (např. z důvodu sociálního vyloučení nebo zdravotního postižení),
  • udržitelného rozvoje (splnění právních předpisů EU a ČR v oblasti ochrany životního prostředí),
 • c) je zaměřen na financování pracovního kapitálu v podobě běžných provozních potřeb, jako jsou (nikoli však výhradně) mzdy, nájemné, energie, faktury, zásoby či drobný majetek k provádění podnikatelské činnosti Příjemce podpory,
 • d) nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím (vývozní subvence), podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí, nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.); ani podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží a/nebo podmiňující použití domácích služeb,
 • e) přispívá k dosažení strategického cíle Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky „Zvýšit míru podnikání ve společnosti s důrazem na zakládání nových rychle rostoucích firem“,
 • f) nesmí předpokládat získání dotace na výdaje financované zaručovaným úvěrem; zaručovaný úvěr nesmí být podpořen z přímo řízeného nástroje Evropské unie.
 • g) nesmí být dokončen před dnem 1. února 20206,
 • h) v projektu je uveden předpokládaný ekonomický přínos.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr a finančního příspěvku na úhradu úroků zaručovaného úvěru.
 • Záruka se poskytuje k úvěrům za těchto podmínek:
  • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru,
  • výše zaručovaného úvěru do 15 mil. Kč,
  • výhradně na způsobilé výdaje podle bodu 4.3.2 (provozní výdaje příjemce podpory),
  • délka ručení nepřesahuje 3 roky,
  • úroková sazba zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou,
  • zajištění zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou.
 • Současně se zárukou může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek k úhradě úroků ze zaručovaného úvěru. Finanční příspěvek se poskytuje jako podpora de minimis.
 • Celková výše vyplaceného finančního příspěvku nesmí přesáhnout:
  • 30 % a max. 150 tis. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru do 500 tis. Kč včetně,
  • 20 % a max. 200 tis. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 500 tis. Kč do 1 000 tis. Kč včetně,
  • 15 % a max. 1 mil. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 1 mil. Kč do 15 mil. Kč,
 • přičemž tyto limity se při výplatě finančního příspěvku vztahují k výši zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu (bez DPH8 ).

Specifika a omezení:

 • Na jeden projekt popsaný v příloze PCX žádosti o podporu může být poskytnuta jedna záruka. Opětovně žádat o podporu podle tohoto bodu 5.1 může jeden žadatel nejdříve 6 měsíců po datu podání předchozí žádosti o podporu podle tohoto bodu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>