Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na kulturu

ŠKO-ENERGO FIN – Grantový program „Energie pro děti“

folklore-996388__340

Společnost ŠKO-ENERGO FIN vyhlašuje pro rok 2019 grantový program „Energie pro děti“. Tento program zahrnuje oblasti věnované podpoře sportu, ekologie, kultury a vzdělávání dětí a mládeže.

Město Hrušovany nad Jevišovkou – Kultura – jednorázové akce

concert-971027__340

Účelem poskytnutí dotací je spolufinancování činností (akcí) občanských sdružení, fyzických a jiných osob, vyvíjejících svoji činnost v oblasti kultury a práce dětí, mládeže, občanů Hrušovan nad Jevišovkou, kde není možnost krýt náklady v plné výši z prostředků žadatele.

Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2019

classical-music-1838390__340

Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2019, kdy je možné žádat o finanční podporu akcí a projektů stálých profesionálních uměleckých souborů a organizací sídlících v Olomouckém kraji (divadla, symfonické orchestry, pěvecké sbory) ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Olomoucký kraj – Rekonstrukce a oprava kulturních domů

aying-884351__340

Účelem vyhlášeného dotačního titulu je podpora malých obcí při rekonstrukci a opravě kulturních domů za účelem podpory modernizace a rozvíjení infrastruktury obecního majetku obcí s cílem zkvalitnění podmínek pro kulturní, společenský a spolkový život v obcích v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Liberecký kraj – Program – Kulturní aktivity v Libereckém kraji

jested-606008__340

Dotace na podporu kulturních akcí a aktivit regionálního a nadregionálního významu se zaměřením na tradiční českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další kulturní tvorbu. Podpora je určena především na akce s širším společenským přínosem v regionu a dopadem na rozvoj regionální kultury a zachování tradic.

Podpora činnosti muzeí a galerií – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

art-392049__340

Dotace na podporu činnosti a vybavení muzeí a galerií v Královéhradeckém kraji, které vykonávají svou činnost nejméně dva roky nepřetržitě.

Tři Brány – Komunitní nadace pro umění, vědění a civilizaci

stažený soubor

Tento program je zaměřen na projekty, jejichž cílem je rozvoj komunity v rámci regionu Vyškovsko. Podpořeny mohou být projekty postavené na komunikaci partnerů, jejichž společným cílem je snaha o dosažení změny nebo zlepšení stávajícího stavu v oblasti, které se projekt týká.

Město Liberec – Fond kultury a cestovního ruchu

liberec-205423__340

Dotace na podporu kulturních projektů na celém území města, jakou jsou například jednorázová představení, festivaly, slavnosti, koncerty, pohádky, tematické večery, výstavy či expozice, jednorázové výtvarné počiny, umělecké performance aj., na zajištění jejich realizace a na tvorbu a zajištění jejich propagace.

Město Olomouc – Individuální dotace – Kultura

czech-republic-882172__340

Dotace na podpora kulturních organizací, týkající se pravidelné činnosti, jedná se především o náklady spojené s uměleckou činností, provozní výdaje, odměny a honoráře účinkujícím, nájemné, energie a další. Podpora vydávání periodických a neperiodických publikací týkajících se města Olomouce, jeho historie, osobností či tradic.

Město Kolín – Žádosti o dotaci kulturní komise Rady města Kolína

concert-2270190__340

Dotace se poskytuje na aktivity organizací, spolků a jednotlivců se sídlem na území města Kolína nebo na aktivity pořádané především na území města Kolína. Základním předpokladem je obohacení kulturního života města a jeho obyvatel nebo propagace města Kolína.