Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

EFEKT – 2H – Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce

wormhole-739872__340

Dotace na zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce. Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze znění zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

ČRA – Pokračující projekty v rámci bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce

team-3373638__340

Dotace na podporu pokračování projektů, které byly hodnotící komisí doporučeny a statutárním orgánem ČRA schváleny jako víceleté v rámci bilaterálních dotačních výzev. Předmětem této dotační výzvy je další podpora pokračujících projektů, které měly původně skončit v roce 2019, ale jejich prodloužení bylo formálně schváleno statutárním orgánem ČRA.

MAS Prostějov venkov – IROP – sociální bydlení II.

building-414408__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Hranicko – MAS-IROP – Infrastruktura základních škol II.

child-865116__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

TAČR – AquaticPollutants Call 2020

výzkum 1

Dotace na podporu mezinárodních projektů zaměřených na výzkum rizik zapříčiněných znečištěním a patogeny ve vodních zdrojích, kterým je vystaveno lidské zdraví, stejně tak jako životní prostředí. Účelem bude analyzovat rozšíření těchto nečistot a patogenů a popsat jejich vliv při průniku do ekosystémů a hromadění v potravinovém řetězci.

MMR – Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů

ruins-2193246__340

Cílem podprogramu je podpořit vypracování podkladů pro revitalizaci území u obzvláště složitých nebo rozsáhlých brownfieldů, které jsou doporučeny k financování Vládou ČR.

Nadace Ivana Dejmala – Program ekologické výchovy dětí

environmental-protection-326923__340

Dotace na realizaci praktických ekologických výukových programů pro cílovou skupinu. Projekty by měly klást důraz na práci v terénu, kterou je míněna například výzkumná práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystém lesa, regionální problémy a podobně.

MAS Hlinecko, z.s. – IROP 1 – Cesty domů (dopravní terminály a parkovací systémy)

buildings-1838418__340

Dotace na výstavbu a modernizaci malých dopravních přestupních terminálů (přičemž dopravním přestupním terminálem se rozumí přestupní uzel veřejné dopravy – místo, ve kterém je cestujícím umožněn přestup mezi více než dvěma linkami pro jeden směr jízdy nebo mezi různými druhy veřejné dopravy nebo přestupní uzel složený ze dvou nebo více oddělených částí, mezi kterými existuje přímé propojení bezbariérovou komunikací pro pěší, případně bezbariérovou komunikací pro pěší s přechodem pro chodce).

MAS Krajina srdce – IROP – Rozvoj hromadné dopravy

Dotace na nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6, silničních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík.

Liberecký kraj – Řemeslná a zážitková turistika

blacksmith-2740128__340

Dotace na podporu rozšíření turistické nabídky a tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí. Podpořeny budou turistické produkty v oblasti tradic a tradičních řemesel, regionálních produktů a zážitkových programů.