Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

MŠMT Státní podpora sportu – Pořízení samostatného movitého majetku – Dotace v rámci programu 133 520 Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017-2024 – Podprogram 133D 523 Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže

shutterstock_107814275.jpg

Tato výzva, vyhlášená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, si klade za cíl podpořit sport na celonárodní úrovni a tím zlepšit zdravotní stav obyvatelstva České republiky.

Obnova venkova v Kraji Vysočina

shutterstock_155170766.jpg

Dotace na zkvalitnění životních podmínek na venkově a tím i zabránění odlivu obyvatel venkovských území prostřednictvím zajištění potřebné infrastruktury a služeb ve venkovských obcích a také v částech obcí a měst s venkovským charakterem, které stojí mnohdy na pokraji zájmu obecních samospráv.

Plzeňský kraj – Dotační program Ekologické investiční projekty

people-2561562__340

Účelem dotačního programu je podpora zpracování projektové dokumentace k záměrům na výstavbu: vodohospodářské infrastruktury (vodovodů a vodárenských objektů, kanalizací a čistíren odpadních vod pro veřejnou potřebu) a opatření na výstavbu či jinou realizaci opatření, která sníží negativní účinky povodní (tj. protipovodňových opatření).

Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji

shutterstock_156277586.jpg

Cílem dotačního programu je podpora aktivit právnických osob realizujících činnost v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty výchovy k udržitelnému rozvoji v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Podpora preventivních a léčebných projektů v Libereckém kraji

shutterstock_101192473.jpg

Dotace na podporu aktivit směřujících ke zlepšení zdravotního stavu a zvyšování kvality života obyvatelstva Libereckého kraje prostřednictvím projektů zaměřených na prevenci, rehabilitaci, edukaci a léčbu.

Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany v Libereckém kraji

shutterstock_114541285.jpg

Dotace na podporu realizace ozdravných a rekondičních pobytů uskutečněných v příslušném kalendářním roce pro zdravotně/tělesně postižené občany Libereckého kraje.

Nadace Veronica Společně pro přírodu

shutterstock_153412091.jpg

Cílem programu je zvyšování sounáležitosti lidí s místy, kde žijí, povzbuzení k jejich vlastní aktivitě a zájmu o okolní prostředí, zvyšování kvality životního prostředí a rozvoj komunitního života. 

Nadace ČEZ – Oranžový přechod pro osvětlování přechodů

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžový přechod, které je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce.

Nadace ČEZ – Zaměstnanecké granty pro neziskové organizace

shutterstock_138495644.jpg-150x150

Podpora neziskových organizací, ve kterých se dobrovolně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR.

Dotační program pro oblast kultury – Městské části Praha 11

shutterstock_60280690.jpg

Dotace na podporu rozvoje kultury, kontinuální umělecké či kulturní činnosti individuálních umělců, kulturních institucí a organizací sídlících nebo působících na území MČ Praha 11.