Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

MF – Program 29822 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí

shutterstock_156832877.jpg

Dotace na  podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji

tennis

Podporu na sportovní činnost handicapovaných sportovců pro oddíly nebo kluby sídlící v Olomouckém kraji a pro samotné handicapované sportovce.

Podpora cestovního ruchu v Jihočeském kraji

Dotace na podporu cestovního ruchu pro udržení jeho pozice a významu v ekonomice regionu a úsilí o zvýraznění obrazu Jihočeského kraje jako atraktivního regionu poskytujícího kvalitní nabídku služeb pro domácí i zahraniční návštěvníky.

Doprava a bezpečnost silničního provozu v Pardubickém kraji

bike-775799__340

Dotace na podporu výstavby  a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji. 

Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji

images

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora a zkvalitnění podmínek pro rozvoj cyklodopravy a cyklistiky na území Jihočeského kraje.

MŠMT Státní podpora sportu – Pořízení samostatného movitého majetku – Dotace v rámci programu 133 520 Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017-2024 – Podprogram 133D 523 Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže

shutterstock_107814275.jpg

Tato výzva, vyhlášená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, si klade za cíl podpořit sport na celonárodní úrovni a tím zlepšit zdravotní stav obyvatelstva České republiky.

Obnova venkova v Kraji Vysočina

shutterstock_155170766.jpg

Dotace na zkvalitnění životních podmínek na venkově a tím i zabránění odlivu obyvatel venkovských území prostřednictvím zajištění potřebné infrastruktury a služeb ve venkovských obcích a také v částech obcí a měst s venkovským charakterem, které stojí mnohdy na pokraji zájmu obecních samospráv.

Zlínský kraj – Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu

images

Dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu Zlínského kraje při dosažení maximální efektivnosti a hospodárnosti využití rozpočtových prostředků Zlínského kraje.

Podpora turistických informačních center v Kraji Vysočina

informační centrum

Dotace na podporu standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných turistickými informačními centry v Kraji Vysočina v oblasti cestovního ruchu, a to z důvodu zlepšení informovanosti o turistické nabídce kraje a zvýšení návštěvnosti Kraje Vysočina.

Plzeňský kraj – Dotační program Ekologické investiční projekty

people-2561562__340

Účelem dotačního programu je podpora zpracování projektové dokumentace k záměrům na výstavbu: vodohospodářské infrastruktury (vodovodů a vodárenských objektů, kanalizací a čistíren odpadních vod pro veřejnou potřebu) a opatření na výstavbu či jinou realizaci opatření, která sníží negativní účinky povodní (tj. protipovodňových opatření).