Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Konkurz na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských společností

shutterstock_55698064.jpg

Ministerstvo kultury, odbor církví, vyhlašuje pro rok 2020 konkurz pro církve a náboženské společnosti na projekty významných kulturních aktivit náboženského charakteru, obsahově spjatých s jejich činností a historií.

Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji

shutterstock_155648078.jpg

Dotace pro poskytovatele sociálních služeb k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb místního či regionálního charakteru.

Dotační řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb

Účelová dotace je určena na financování běžných nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

MŠMT – Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace

shutterstock_8344501.jpg

Dotace na podporu pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých NNO.

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji

shutterstock_155648078.jpg

Dotace na sociální služby poskytované na území Ústeckého kraje, podpora terénních a ambulantních sociálních služeb, podpora pobytových služeb, služeb určených osobám s duševním onemocněním či na podporu zásad a principů paliativní péče, apod.

Pražský voucher na inovační projekty

shutterstock_96273743.jpg

Dotace na podporu vzniku a rozvoje mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Záměrem podpory je tedy nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

32. výzva IPRÚ Zlín – Zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání III

agreement-3489902__340

Dotace na podporu založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

Kotlíkové dotace ve Středočeském kraji – III. výzva

shutterstock_91065659.jpg

Účelem dotace je podpora výměny kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území Středočeského kraje k dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí.

VISK 3 Informační centra veřejných knihoven

shutterstock_154681289.jpg

Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven, podprogram Informační centra veřejných knihoven, v jehož rámci mohou provozovatelé knihoven, knihovnické spolky a zájmová sdružení získat dotaci na projekty vedoucí k modernizaci a transformaci veřejných knihoven na knihovny a informační centra multimediálního charakteru.

VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků

shutterstock_127820870.jpg

Dotace je poskytována na vzdělávací aktivity knihovníků zaměřené na získání dovedností v práci s informačními systémy. Program podporuje základní školení dovedností, nástavbové školení a expertní kurzy. Dotace je poskytována na investiční i neinvestiční náklady.