Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Dotační program vodohospodářské infrastruktury Plzeňského kraje

Zlepsovani kvality vody

Dotace na podpora výstavby zejména nové vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě formou investiční účelové dotace v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na daný rok za účelem plnění schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a Programu rozvoje Plzeňského kraje – Specifického cíle 6.1 – Zajistit ekonomicky efektivní a bezpečnou vodohospodářskou infrastrukturu s cílem zvýšit úroveň vybavenosti sídel, zlepšovat kvalitu vod jako významné složky životního prostředí, dosáhnout standardů EU v oblasti čištění odpadních vod a zlepšovat kvalitu zásobování obyvatel pitnou vodou.

MŠMT – AKTION Česká republika – Rakousko – Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru

shutterstock_156487580.jpg

Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.

Středočeský kraj – Program obnovy venkova

stažený soubor

Dotace na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejné infrastruktury (pozemků, staveb, nebo zařízení zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu).

Středočeský Infrastrukturní fond

kids-1093758__340

Dotace na rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky a na obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Výzva kraje Vysočina v oblasti informačních a komunikačních technologií

shutterstock_154523360.jpg

Program je zaměřen na zvýšení úrovně využití ICT v Kraji Vysočina s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, lepší využívání IT nástrojů při zvyšování informovanosti občanů a poskytování služeb veřejné správy, vzdělávání v oblasti ICT a podpora rozvoje a výstavby otevřených sítí v Kraji Vysočina (rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA).

Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence

shutterstock_152094455.jpg

Cílem dotačního programu je podpora činnosti služeb působících v oblasti primární, sekundární a terciární protidrogové prevence v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

MZe ČR – Dotační program 129 283 Odstranění havarijních situacích na rybnících a vodních nádrží

shutterstock_155485934.jpg

Dotace na rekonstrukci rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, kdy došlo k ohrožení bezpečnosti vodního díla, nebo je narušena, či jinak významně omezena jejich vodohospodářská funkce, v souvislosti s nastalou havarijní situací, nebo povodní mohou získat podnikatel v zemědělské prvovýrobě, který na rybníku provozuje chov a lov ryb.

Kraj Vysočina – Bezpečná silnice – Program na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích

zvyseni konkurenceschopnosti v uzemi

Program Bezpečná silnice je zaměřen pro obce a města v Kraji Vysočina na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Výzva nadačního fondu Hyundai – Otevřené grantové kolo

shutterstock_156192602.jpg

Nadační fond Hyundai vyhlásil otevřené grantové kolo pro rok 2019, jehož hlavními prioritami a cíli jsou ochrana životního prostředí a podpora občanské společnosti.

Kreativní Evropa- MEDIA – Podpora distribuce zahraničních evropských filmů – Režim selektivní distribuce

NOV4b6b53_4D_kino

Dotace na podporu distribuce zahraničních evropských filmů v kinech má za cíl umožnit uvádět filmy, jejichž distribuce by byla bez veřejné podpory obtížná. Žádost o podporu může předložit evropský sales agent koordinující seskupení alespoň 7 evropských distributorů.