Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti ve městě Plzeň

shutterstock_155219123.jpg

Statutární město Plzeň vydalo výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2020.

Podpora školství v Jihočeském kraji

shutterstock_156832877.jpg

Cílem tohoto opatření je vybavení mateřských škol a základních škol zřizovaných obcemi Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel.

Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích v Jihočeském kraji

prechod

Cílem programu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na pozemních komunikacích (výhradně silnicích a místních komunikacích) osazením nových bezpečnostních prvků, jako například zřízení a úprava přechodů pro chodce včetně zabezpečení bezbariérového užívání přechodů osobami se zdravotním postižením, světelná signalizace, vodorovné a svislé dopravní značení, osazení zpomalovacích prahů, osazení svodidel nebo zábradlí v nebezpečných místech.

Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji

shutterstock_156277586.jpg

Cílem dotačního programu je podpora aktivit právnických osob realizujících činnost v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty výchovy k udržitelnému rozvoji v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji

Podpora subjektů subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2020, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů 2020.

Program na podporu měst s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina

ostrava-3

Dotace na zabezpečení označení, ochranu, zachování a prezentování památek UNESCO, které se nachází na území kraje Vysočina mohou získat města, na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO.

Jihomoravský kraj – Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí

shutterstock_155170766.jpg

Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních pro-rodinných a pro-seniorských aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji.

Výzva Jihomoravského kraje – Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

LII-120x100

Cílem dotačního programu je finanční podpora neinvestičních činností nevládních neziskových organizací, obcí Jihomoravského kraje a organizací zabývajících se lesnictvím na území Jihomoravského kraje. Dotační program je zaměřen na vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní prostředí, podporu tradičních i netradičních environmentálních osvětových akcí či činností. 

Podpora sportu v Jihomoravském kraji

Dotace na podporu zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti spolků, zejména sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží, na území JMK.

Dotace obcím na zpracování územních plánů v Jihomoravském kraji

shutterstock_155292674.jpg

Dotační program je určen pro poskytnutí dotace na zpracování územních plánů, a to včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je-li zpracováváno. Dotace může být případně poskytnuta na zpracování změn územních plánů, změn územních plánů obcí a změn územních plánů sídelních útvarů, řešících nadmístní problematiku.