Přeskočit na obsah

MZ ČR – Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2022 – 2023, Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. V rámci této veřejné soutěže budou podpořeny projekty zaměřené na analýzu dopadů pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR ve vybraných oborech, včetně analýzy dopadů přijatých diagnostických a terapeutických opatření na prognózu pacientů s covid-19.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí: od 12. října 2021 do 23. listopadu 2021 ve 23:59 hodin.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace.
 • Podniky: malý, střední velký.
 • Fyzická osoba (pouze podnikatel).

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavním cílem Programu je prostřednictvím výstupů a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém i dlouhodobém horizontu ke zlepšování zdraví české populace a pokračovat v zabezpečení aktuálních potřeb ve zdravotnictví v České republice. Cílem Podprogramu 3 je získat data z proběhlé pandemie covid-19 v ČR, provést jejich analýzu, a tak přispět ke zdokonalení stávajících postupů, resp. vytvoření základu pro vypracování nových organizačních postupů ve zdravotní péči v ČR pro případ podobných pandemií.
 • Klinický výzkum by měl v souvislosti s pandemií covid-19 odpovídat zejména na zásadní otázky týkající se kvality intenzivní péče, klinického průběhu v souvislosti s dalšími komorbiditami, vlivu pandemie na kardiovaskulární onemocnění a naopak, vlivu pandemie na onkologická onemocnění a naopak, vlivu pandemie na psychiatrická onemocnění včetně závislostí, souvislostí u dalších významných chorob, dále by se měl program realizovat zejména v oblasti virologie a imunologie, a případně by se měl věnovat společensko-vědní reflexi. U klinických témat se podle charakteru požadovaných informací a průběhu pandemie bude jednat o převážně retrospektivní sběr dat a jejich následnou analýzu s využitím databáze Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a zdravotních pojišťoven. V rámci možností bude při řešení projektů využita mezinárodní spolupráce.

Forma a výše podpory:

 • V této veřejné soutěži se předpokládá, že bude pro první rok řešení rozděleno mezi příjemce cca 80 mil. Kč ze státního rozpočtu.
 • Pro další rok bude alokace závislá na objemu a struktuře nákladů projektů, které budou přijaty k podpoře, a rovněž na možnostech státního rozpočtu.
 • Nejvyšší povolená intenzita podpory pro výzkumné organizace na jeden projekt může být až 100 % celkových uznaných nákladů.
 • Malý podnik:
  • Základní výzkum 100 %.
  • Průmyslový výzkum 70 %.
 • Střední podnik:
  • Základní výzkum 100 %.
  • Průmyslový výzkum 60 %.
 • Velký podnik:
  • Základní výzkum 100 %.
  • Průmyslový výzkum 50 %

Specifika a omezení:

 • V rámci Podprogramu 3 bude umožněno v průběhu maximálně dvou let realizovat transparentně vybraným řešitelským týmům získání dat a jejich analýzu k přispění a ke zdokonalení postupů ve zdravotní péči v ČR při přetrvávající pandemii způsobené onemocněním covid-19 nebo pro případ vzniku pandemie obecně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru