Přeskočit na obsah

MZd ČR Program grantové podpory

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu dětí a dospělých se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2018 se všemi povinnými přílohami je možno předat osobně v úředních hodinách podatelny MZ ČR nejpozději 29. 9. 2017, nebo zaslat Českou poštou (platí razítko pošty na obálce nejpozději ze dne 30. 9. 2017).
 • Žádosti doručte na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, oddělení zdravotně sociálních služeb (OZS/3), Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2. Na obálku uveďte kód programu – PGP.

Příjemce podpory:

 • Spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Církevní právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora dětí se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním (Podpora projektů zaměřených například: na vzácná onemocnění, na onkologická onemocnění, na tělesná postižení, na chronická onemocnění, na mentální postižení, na smyslová onemocnění, na duševní onemocnění).
 • Podpora dospělých se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním (Podpora projektů zaměřených například: na vzácná onemocnění, na onkologická onemocnění, na tělesná postižení, na chronická onemocnění, na mentální postižení, na smyslová onemocnění, na duševní onemocnění).
 • Tematické okruhy:
 • G/1 — Rehabilitační a edukační pobyty se zdravotním programem.
 • G/1 Z — Zahraniční rekondiční pobyty.
 • G/2 — Edukační docházkové akce (kurzy a výcviky).
 • G/3 — Ediční činnost.
 • G/4 — Přednášky.
 • G/5 — Organizačně administrativní servis.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti. Pokud je projekt financován dotacemi více orgány státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % celkových nákladů projektu. V odůvodněných případech může MZ ČR rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % celkových nákladů projektu. Subjekt, který žádá vyšší podíl dotace (tj. nad 70 % celkových nákladů) musí předložit zdůvodnění vyššího podílu čerpání.

Specifika a omezení:

 • Dotace z tohoto programu nelze poskytnout na úhradu zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění.
 • Při podání obsahově shodné žádosti na jiný ústřední orgán je nutno uvést tuto skutečnost v žádosti pro MZ ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru