Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–22-016 Modernizace Úřadu práce

Dotace na modernizaci, podporu rozvoje a kapacit (analytických, metodických a řídicích) a zavádění klientsky orientovaných, individualizovaných a vhodně dostupných (včetně digitálního prostředí) veřejných služeb zaměstnanosti s ohledem na potřeby trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 18. 2. 2028, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Úřad práce České republiky (ÚP ČR) je správním úřadem s celostátní působností a je organizační složkou státu. Úřad práce ČR byl zřízen dnem 1. 4. 2011, zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí Úřad práce ČR a je jeho nadřízeným správním úřadem.
 • Definice jednotlivých oprávněných partnerů s finančním příspěvkem:
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (partner s finančním příspěvkem i bez finančního příspěvku), Výzkumný ústav práce a sociální věcí (partner bez finančního příspěvku) a Výzkumný ústav bezpečnosti práce (partner bez finančního příspěvku).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporované aktivity, které mohou být realizovány prostřednictvím partnerů s finančním příspěvkem:
  • Modernizace, podpora rozvoje a kapacit (analytických, metodických a řídicích) a zavádění klientsky orientovaných, individualizovaných a vhodně dostupných (včetně digitálního prostředí) veřejných služeb zaměstnanosti s ohledem na potřeby trhu práce;
  • Tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu práce a jejich spolupracujících organizací zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných služeb (mj. včetně důrazu na nediskriminaci a potírání stereotypů nebo na přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku) a personálního zajištění;
  • Zavedení profilace osob na trhu práce a její využívání pro zabezpečení individualizovaných služeb zaměstnanosti a zacílení nástrojů APZ za účelem poskytnutí komplexního poradenství;
  • Podpora zavádění individuálních komplexních a dostupných služeb veřejných služeb zaměstnanosti a jejich provázání, včetně zohlednění aspektů přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku (zejména podpora služeb zaváděných v rámci SC 1.1);
  • Tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, geografické a profesní mobility uchazečů a zájemců o zaměstnání a osob na trhu práce ohrožených;
  • Rozvoj efektivních metod cílení a propojování nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti, zejména APZ, včetně propojování s dalšími službami/politikami v oblasti sociálního začleňování (např. sociální bydlení, nepojistné sociální dávky, dluhová problematika, zdravotní stav, rodinná situace, závislosti, digitální gramotnost, aj.);
  • Rozvoj monitorovacích a informačních systémů a klasifikací umožňujících lepší slaďování nabídky a poptávky, vyhodnocování účinnosti realizace aktivních opatření na trhu práce a podpora analytické činnosti a podpora rozvoje digitalizace a zavádění technologických novinek do činnosti veřejných služeb zaměstnanosti zvyšujících jejich efektivitu a dostupnost, včetně zajišťování adekvátního vybavení pro zaměstnance institucí trhu práce;
  • Podpora a rozvoj spolupráce a partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti na národní a také regionální úrovni se všemi relevantními aktéry na trhu práce (včetně např. teritoriálních paktů zaměstnanosti) a podpora spolupráce mezi ÚP ČR, vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 378 000 000 CZK.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
 • 76,735 % EU/ 23,265 % státní rozpočet / 0 % žadatel.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat je 72 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru