Přeskočit na obsah

Program na podporu akcí v oblasti kultury, volného času a sportu v Kraji Vysočina

Dotace na podporu trávení volného čau má rozhodný vliv na celkovou kvalitu života a hraje roli v primární prevenci sociálně nežádoucích jevů. Zájem populace o trávení volného času se snižuje, a proto je účelem tohoto programu udržet krátkodobé volnočasové, kulturní a sportovní akce v regionu, ale i podpořit vznik nových. Podpora konání těchto akcí je důležitá z důvodu udržení a rozvoje společenského života v regionu a prohloubení sociálních kontaktů obyvatel vedoucí k jejich občanské sounáležitosti s danou lokalitou.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 17. 01. 2022 do 28. 01. 2022.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi a krajem.
 • Spolky, ústavy a nadace.
 • Církevní právnické osoby.
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele.
 • Obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram A — Kultura

  • pořádání tradičních i zakládání nových kulturních akcí se zaměřením na tradiční českou hudebnost, slovesné obory a divadelní tvořivost, výtvarnou, fotografickou a filmovou tvorbu, taneční umění a další estetické aktivity.
 • Podprogram B – Ostatní akce

  • pořádání sportovních akcí – např. soutěže, turnaje, závody, poháry, maratony apod.
  • pořádání volnočasových akcí – např. pohádkové lesy, akce během školních prázdnin, akce v době adventu, vzdělávací a osvětové akce,
  • pořádání akcí zaměřených na oslavy a výročí založení obcí či připomenutí jiných důležitých historických událostí v obci, oslavy výročí spolku, setkání rodáků, udělení praporu a znaku apod. 

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 60 000 Kč.
 • Příjemce dotace se musí podílet na spolufinancování projektu v minimální výši 60 % celkových nákladů projektu.
 • Celková finanční alokace na tuto výzvu činí 3 700 000 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru