Přeskočit na obsah

SZIF — Včelařské „eurodotace“ pro včelařský rok 2022

Včelařské eurodotace jsou určeny chovatelům včel registrovaným u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Dotace se poskytují na léčiva pro včely, vybavení včelařskými pomůckami a zařízeními na získávání a zpracování medu a ke kočování včelstev, dále pak na ověření kvality medu, na podporu rozšíření včelích matek ze šlechtitelských chovů a na pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel, děti a mládež. Dotaci mohou získat i včelařské spolky na vybraná propagační opatření.

Příjem žádostí:

 • Termín pro doručení dokladů stanovený chovatelům souvisí s dobou nezbytně nutnou na zpracování a s povinností žadatele všechny doručené doklady předat Fondu do 31. července 2022, kdy končí včelařský rok 2021/2022.
 • Výjimku tvoří doklady o včelích matkách prodaných v období od 1. srpna 2021 do 31. prosince 2021 v rámci opatření Obnova včelstev, které je nutno doručit žadateli nejpozději do 15. května 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba, která chová včelstva na území České republiky, a která je evidována jako chovatel včel v ústřední evidenci hospodářských zvířat (dále jen „ÚE“) vedené Českomoravskou společností chovatelů, a.s., Hradišťko

Typy podporovaných aktivit:

 • Technická pomoc je rozdělena na 3 podopatření a je určena na: 
  • a) pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel a vedení včelařských kroužků pro děti a mládež,
  • b) pořízení nového technického vybavení pro chovatele včel,
  • c) pořádání výstav, účast na výstavě a jiné kulturní akci a tvorba a vydání propagačních materiálů.
 • Boj proti varroáze je určen na úhradu nákladů na léčebné a preventivní prostředky.
 • Racionalizace kočování včelstev je určeno na pořízení nového zařízení pro kočování se včelstvy.
 • Úhrada nákladů na rozbory medu je určena na úhradu fyzikálně chemických rozborů medu a rozborů na přítomnost spor Paenibacillus larvae.
 • Obnova včelstev je určena na šlechtitelské chovy včelích matek z uznaného šlechtitelského programu na území ČR. Dotaci mohou čerpat pouze chovatelé, kteří na základě rozhodnutí předsednictva Republikového výboru ČSV získali osvědčení o šlechtitelském chovu uznaného šlechtitelského programu včely kraňské.

Forma a výše podpory:

 • Výše limitů se liší v závislosti na skutečnosti, zda se jedná o zařízení určené pro chovatele včel bez ohledu na počet chovaných včelstev nebo zařízení určené pro chovatele včel s počtem chovaných včelstev vyšším než 150.
 • Výpočet dotace provádí Fond na základě podkladů předložených chovateli včel prostřednictvím žadatele. Jako základ pro výpočet dotace je akceptováno 90 % skutečné ceny zařízení až do výše stanoveného limitu, nejvýše však 100 000 Kč v součtu za všechna dotovaná zařízení s ohledem na skutečnost, zda chovatel včel je či není plátcem DPH.

Specifika a omezení:

 • K požadavku na poskytnutí dotace na opatření technická pomoc je nutno doložit: 
  • a) soupisku pořízeného zařízení — Tabulka č. 1 nebo Tabulka č. 2 (případně obě tabulky),
  • b) originální daňové/účetní doklady o pořízení a doklady o úhradě (ke každému zařízení),
  • c) fotodokumentaci k zařízení, jehož pořizovací cena za jeden kus je vyšší nebo rovna 40 000 Kč a u chovatelů požadujících dotaci na zařízení uvedené v části D) přílohy č. 1 nařízení vlády ke všemu zařízení uplatňovanému na dotaci. Pokud je součástí zařízení výrobní štítek, je vždy nutno doložit i foto výrobního štítku, u medometu i foto počtu rámků.
 • Včelařským rokem 2021/2022 je období od 1. srpna 2021 do 31. července 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru