Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na kulturu

MK ČR – Podpora trvalé udržitelnosti projektu Evropské hlavní město kultury

tram-246682__340

Dotace na podporu projektů, které podporují trvalou udržitelnost projektu Evropské hlavní město kultury a obecně naplňují cíle související s platným Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 445/2014/EU, tedy zejména podporují rozmanitost kultur v Evropě, pocit příslušnosti občanů ke společnému kulturnímu prostoru a podporují přínos kultury k dlouhodobému rozvoji města a přilehlých oblastí.

Město Rakovník – Program pro poskytování dotací města Rakovníka na podporu zájmových spolků

team-3373638__340

Dotace na projekty zasahující svým charakterem do všech oblastí vymezených Zásadami programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Rakovníka v oblasti kultury, sportu, životního prostředí a prevence sociálně patologických jevů.

Město Rakovník – Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti kultury

folklore-996388__340

Dotační program se vyhlašuje jako výraz aktivní účasti města k obohacení kulturního života ve městě.

Město Jihlava – Podpora malých kulturních projektů

concert-971027__340

Cílem je podpořit na jedné straně začínající pořadatele nebo kulturní aktéry a na druhé straně stávající komunitní uskupení a spolky, které se chtějí veřejně prezentovat. Může být podpořen i cyklus několika akcí, které jsou vymezeny žánrem, tématem, cílovou skupinou, atd.

Město Valašské Meziříčí – Dotační program Kultura

folklore-996388__340

Dotace na vytvoření kulturního a společenského prostředí rozšiřováním a zkvalitňováním nabídky kulturních aktivit nebo udržováním dlouhodobých kulturních tradic, a to opakovanými nebo jednorázovými projekty.

MAS Jižní Slovácko, z.s. – Malý LEADER 2020

folklore-996388__340

Cílem výzvy je podpořit rozvoj občanské společnosti a zlepšit kvalitu života v obcí v území MAS Jižní Slovácko, dále pak podpořit aktivity, které přispějí k rozvoji regionu a naplnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jižní Slovácko v letech 2014-2020, opatření 5.3.1 Podpora aktivit v oblasti folkloru, kultury a tradičních řemesel.

Město Tábor – Program podpory významných kulturních projektů s přínosem pro cestovní ruch

classical-music-1838390__340

Dotace na podporu významných kulturních projektů s přínosem pro cestovní ruch v letech 2021 – 2025 je finanční podpora neinvestičních projektů, které důstojným a umělecky zajímavým způsobem dlouhodobě přispívají k popularitě města a regionu.

Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví v Královéhradeckém kraji

folklore-996388__340

Podpora zachování a prezentace nemateriálního kulturního dědictví a zvýšení zájmu a povědomí veřejnosti včetně dětí a mládeže o nemateriálních kulturních statcích tradiční lidové kultury.

Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova

stažený soubor

Dotace na  podporu a rozšíření kulturních, sportovních, volnočasových sociálních, vzdělávacích, bezpečnostně-preventivních a dalších typů přínosných a hodnotných aktivit realizovaných na území města Havířova nebo jinak propojených s městem a jeho občany; podpora činností a projektů, které rozšíří a obohatí nabídku vyžití obyvatel města Havířova nebo slouží k jeho výrazné propagaci.

MPO ve spolupráci s MK – Výzva č. 2 v programu COVID – Kultura

folklore-996388__340

Cílem Výzvy je poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády limitovány, přesunuty nebo zrušeny.